BIEŻĄCE BUDŻETOWANIE FINANSOWE W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA

Budżetowanie jest metodą finansowego planowania działalności jakiejkolwiek organizacji. Planowanie i budżetowanie pociąga za sobą ustawiczne patrzenie w przyszłość. Dzięki temu mogą być dziś podejmowane decyzje, które przyniosą organizacji pożądane wyniki. Metodą budżetowania określa się głównie takie kierunki i sposoby wykorzystania środków finansowych, aby działalność organizacji była jak najbardziej efektywna, tzn. na przykład nie przynosiła strat lub je minimalizowała. Budżetowanie jest szczególnie potrzebne w warunkach zmieniającej się sytuacji w otoczeniu organizacji. Generalnie, budżetowanie pozwala ocenić, jeszcze przed ich podjęciem, decyzje rozwojowe – inwestycyjne, głównie w składniki majątku trwałego i ich skutki. Pozwala również ustalić niezbędne źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej.

W tym miejscu należałoby odróżnić pojęcie budżetowania od budżetu. Różnorodne formy działalności wewnątrz organizacji (np. działalność szpitala, przychodni przyszpitalnej, apteki, centrum rehabilitacji itp.) powinny być koordynowane poprzez sporządzenie planu działania na przyszłe okresy. Plan finansowy to budżet. Jest on zatem planowym zestawieniem dochodów i wydatków podmiotu, przeznaczonych na finansowanie jego określonych przyszłych zadań. Budżetowanie natomiast to metoda bieżącego zarządzania podmiotem, określająca zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego wykonania jego zadań. Przedmiotem budżetowania jest finansowanie określonego celu, zadania lub określonego podmiotu. W placówce służby zdrowia przedmiotem budżetowania powinny być m.in.:

– całkowite koszty własne działalności bieżącej,

– wymagane nakłady inwestycyjne na wymianę lub remonty sprzętu medycznego, nieruchomości, wyposażenia itp.,

– wydatki na bieżącą eksploatacją wyposażenia majątkowego (sprzęt, budynki),

– przychody ze sprzedaży usług medycznych na zasadach komercyjnych,

– wpływy z regionalnych Kas Chorych z tytułu sprzedaży zakontraktowanych usług medycznych, .

– wydatki na kampanie informacyjne ZOZ-u, czy też szpitala. Podstawowym celem budżetowania jest dyscyplinowanie i kontrola wydatkowania środków pieniężnych. Cele budżetowania można pogrupować także na krótkookresowe (operacyjne), średniookresowe (taktyczne) i długookresowe (strategiczne). Do celów operacyjnych zalicza się:

– poprawę płynności finansowej poprzez wcześniejsze zapobieżenie planowanym okresowym niedoborom finansowym,

– kontrolę nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między osiąganymi wpływami a ponoszonymi wydatkami,

– obniżenie poziomu lyzyka działalności,

– wzrost sprawności organizacyjnej podmiotu, dzięki konkretnemu sprecyzowaniu obowiązków i zadań wszystkich pracowników,

– koordynacja przepływu informacji między pracownikami, menedżerami, placówką ochrony zdrowia i jej otoczeniem.

– Z kolei średniookresowe cele budżetowania służą do:

– efektywnej alokacji nakładów funduszy na inwestycyjne wymagania i możliwości firmy,

– stabilizacji pozycji finansowej placówki zdrowia.

– Celami budżetowania o charakterze długookresowym są natomiast:

– wzrost zaufania pacjentów, Kas Chorych, dostawców i banków do ZOZ-u bądź szpitala,

– wzrost stopnia kreatywności personelu medycznego zatrudnionego w danej placówce służby zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>