Identyfikacja pacjenta

Mechanizmy identyfikacji pacjenta realizowane są zazwyczaj poprzez nadawanie osobie unikalnych numerów, które pozwalają łączyć jej dane powstające w różnych miejscach, w rozproszonych bazach danych czy kartotekach.

Istnieją zatem numery (kody), które idcntyfikująpacjenta w poszczególnych jednostkach opieki zdrowotnej oraz ich komórkach organizacyjnych. Takim kodem jest numer w księdze głównej szpitala, numer w księdze oddziałowej czy w księgach pracownianych. Dla organizacji pracy jednostki istotne jest, by numery nadawane pacjentowi były rzeczywiście unikalne.

Kolejnym numerem identyfikuje się pacjenta u poszczególnych ubezpieczycieli czy płatników. Taki numer, zwany w Polsce numerem ubezpieczenia2 , nadawany jest osobie, której przysługują świadczenia zdrowotne opłacane przez danego ubezpieczyciela czy fundusz. Numer ubezpieczenia jest, w zamyśle jego projektantów, unikalny dla ubezpieczonego u danego płatnika i powinien być również unikalny w skali wszystkich działających w danym otoczeniu płatników, by uniemożliwiać pomyłki i niewłaściwe przypisywania odbiorców' świadczeń do płatników, W ostatnich miesiącach toczą się prace nad identyfikacją płatników składek na ubezpieczenie zdrowotne, a tym samym osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i planowane jest użycie tego numeru jako numeru ubezpieczenia zdrowotnego w naszym kraju.

Są również numery, które identyfikują pacjenta w skali kraju. Taki numer pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby będącej obywatelem danego państwa, wiążąc ze sobą dane dotyczące tej osoby i pochodzące z różnych źródeł i dotyczące różnych zagadnień takich jak: świadczenia zdrowotne, obowiązki podatkowe i inne obowiązki składkowe, zatrudnienie, świadczenia socjalne, przestępczość i inne. Takim numerem w naszym kraju jest numer PESEL z bazy prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z uwagi na szeroką możliwość identyfikacji osoby i wiązania wielu danych do tej osoby należących, zbiory danych opatrzone kodami tego typu sązwykle w dalekim stopniu chronione przez dostępem osób niepowołanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>