Inwestycje na rynku świadczeń psychiatryczych

Relatywny brak organizacji samopomocowych, agencji i stowarzyszeń w porównaniu do krajów UE, uzasadnia przeznaczenie środków inwestycyjnych na rozwój opieki środowiskowej, na bazie której tworzyć można wymienione wyżej instytucje. Podczas analizy wymogów stawianych Polsce przez UE, uwagę zwraca postulowana przez ekspertów konieczność podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie kraju2. Inwestować zatem należy w europejski standard sprzętu i pomieszczeń, a przy doborze lokalizacji ZOZ uwzględnić wskaźniki dostępności świadczeń.

Po roku 2005 znacznie wzrośnie liczba osób starszych w wieku powyżej 65 lat (pokolenie baby-boom) oraz cierpiących na chorobę Alzheimera. Spowoduje to zwiększenie się zapotrzebowania na profesjonalne ośrodki opieki, w tym hostele.

Planując inwestycje na rynku świadczeń psychiatrycznych wybrać trzeba taki zakres działalności, który umożliwi uzyskanie środków finansowych z możliwie dużej liczby źródeł. W chwili obecnej finansowanie psychiatrycznej służby zdrowia w Polsce pochodzi głównie z realizacji kontraktów zawieranych z Regionalnymi Kasami Chorych oraz Kasą Branżową. W roku 2001 nic należy spodziewać się wzrostu nakładów finansowych na zakup usług zdrowotnych, a jedynie oczekiwać zmian w strukturze wydatkowanych przez Kasy Chorych funduszy. Innym źródłem finansowania ZOZ może być świadczenie usług odpłatnych, adresowanych do pacjentów, zakładów pracy, firm (także ubezpieczeniowych) oraz realizacja programów profilaktycznych. Środki pieniężne pozyskać można także z dotacji centralnych, w oparciu o Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienie zakresu działalności omówione zostanie szczegółowiej w dalszej części opracowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>