Kształtowanie umów na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych

Celem prowadzenia każdego postępowania zamówicniowopublicznego jest zawarcie umowy cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę oba akty prawne zamawiający zawiera umowę zgodnie z kodeksem cywilnym i jednocześnie włącza w treść postanowień umowy stwierdzenie o zawarciu umowy po wyborze oferty zgodnie z którymś z trybów ustawy o zamówieniach publicznych. Tu jednak kończy się dominacja ustawy o zamówieniach publicznych i zaczyna się bezwzględna podległość przepisom kodeksu cywilnego.

Zamawiający często zbyt małą wagę przykładają do sformułowania projektu umowy zostawiając to dla radców prawnych. Dlatego podkreślamy, że projekt umowy jest jednym z najistotniejszych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy go sporządzić z najwyższą starannością, gdyż po przedstawieniu specyfikacji oferentom w umowie nic będzie można już wiele zmienić.

Sama umowa powinna zawierać elementy, które niżej wyspecyfikowaliśmy. Od woli stron zależy ich konkretne zredagowanie, a tutaj opisane elementy można traktować jako pewne przypomnienie najważniejszych zasad. Najważniejszymi składnikami są:

– 1. Tytuł i data.

– 2. Wyszczególnienie stron i przedstawicieli.

– 3. Przedmiot umowy.

– 4. Wynagrodzenie.

– 5. Terminy realizacji umowy.

– 6. Harmonogram robót.

– 7. Obowiązki stron.

– 8. Przedstawiciele stron.

– 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

– 10. Gwarancja i rękojmia.

– 11. Kary umowne.

– 12. Odbiór robót.

– 13. Zmiany w umowie.

– 14. Odstąpienie od umowy.

– 15. Postanowienia końcowe.

– 16. Podpisy przedstawicieli stron.

Prawa i obowiązki zamawiającego w postępowaniu odwoławczym

W przypadku wniesienia protestu zamawiającego dotyczą art. 81-86, które stanowią, że:

– 1) zamawiającemu nie wolno zawrzeć umowy, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (81 ust. I) i zawiesza on postępowanie (85 ust. 1),

– 2) zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie (82 ust. 3),

– 3) o złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie pozostałych oferentów (83 ust. 1),

– 4) zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia (84 ust. I),

– 5) rozstrzygając protest zamawiający podaje przyczyny rozstrzygnięcia oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego (84 ust. 2),

– 6) w przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność (84 ust. 3) informując o tym pozostałych oferentów (84 ust. 5).

Jednak wszyscy powinni pamiętać, że protest powinien zawierać kilkanaście elementów, aby mógł być odpowiednio rozpatrzony. Elementami tymi są:

– 1) wykazanie, że interes prawny protestującego doznał uszczerbku (art. 79 ust. 1 in initio u. o z.p.),

– 2) wykazanie, żc zamawiający naruszył ustawowe zasady udzielania zamówień publicznych (art. 79 ust. 1 u. o z.p.),

– 3) złożenie protestu na piśmie (art. 80 u. o z.p.),

– 4) złożenie protestu do zamawiającego (art. 80 u. o z.p.),

– 5) umotywowanie protestu (art. 80 u. o z.p.),

– 6) złożenie protestu w terminie 7 dni od dnia, w którym protestujący powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawą do wniesienia protestu (art. 82 ust. 1 u. o z.p.),

– 7) złożenie protestu przed zawarciem umowy (art. 82 ust. 2 u. o z.p.),

– 8) wskazanie czynności wadliwie przeprowadzonej, aby zamawiający mógł ją powtórzyć (art. 84 ust. 3 u. o z.p. i art. 79 ust. 1 u. o z.p.),

– 9) przystąpienie do protestu lub wniesienie nowego protestu w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wniesieniu protestu przez innego oferenta lub potencjalnego oferenta (art. 83 ust. 2 in fine u. o z.p.),

– 10) właściwe podpisanie protestu, to znaczy imieniem, nazwiskiem i adresem składającego oraz uwidocznienie nazwy i adresu firmy, w imieniu której protest jest składany (art. 79 ust. 1 in initio u. o z.p.),

– 11) wpisanie miejsca i daty sporządzenia protestu (art. 82 ust. 1 lub art. 83 ust. 2 in fine u. o z.p.),

– 12) wpisanie w treści pisma, a najlepiej w nagłówku, słowa „protest”, aby zamawiający mógł być pewny, żc wnoszący chce skorzystać z trybu odwoławczego unormowanego w rozdziale 8 u. o z.p. (art. 80 u. o z.p.).

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający ma prawo wyznaczenia arbitra (art. 88 ust. I) i jest zobowiązany do dostarczenia do Urzędu Zamówień Publicznych kopii dokumentacji postępowania, a szczególnie protokołu na druku ZP-i i drukach z nim związanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkich pism związanych z protestami i odwołaniami. lek. med. Michał Sokolski dyrektor ds. lecznictwa Provimar Express Sp z. o.o.

STRATEGIA INWESTYCJI NA RYNKU AMBULATORYJNEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Z dostępnych danych statystycznych1 wynika, iż systematycznie rośnie w Polsce liczba udzielanych porad psychiatrycznych, ze średnim tempem wzrostu 141 tysięcy na rok. Regularnie zwiększa się liczba osób leczonych po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego. Wg Narodowego programu Zdrowia, około 15-25% osób cierpi w Polsce z powodu zaburzeń psychicznych. Uważa się, iż 10-20% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wymaga opieki psychologiczno-psychiatrycznej, liczbę osób uzależnionych od alkoholu szacuje się na co najmniej 800-900 tysięcy, liczba uzależnionych od substancji psychoaktywnych jest trudna do określenia, wiadomo jednak, iż stale wzrasta. Przytoczone dane potwierdzają istnienie dużego zapotrzebowania na ten rodzaj świadczeń oraz uzasadniają celowość inwestycji w psychiatryczną opiekę zdrowotną.

Niezadowalająca dostępność i struktura lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, niezgodna ze światowymi trendami, wymusza reorganizację całego systemu. Ogólne wytyczne, mające na celu jego usprawnienie, ujęte zostały w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (POZP), opracowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zatwierdzonym przez MZiOS w 1994 r. Pominięcie poniższych zaleceń przy ustalaniu polityki zdrowotnej ZOZ, stać się może poważnym błędem strategicznym.

Przyjmuje się, iż najistotniejszy udział w zapewnieniu opieki psychiatrycznej winien przypadać jednostkom ambulatoryjnym. Przewiduje się wzrost liczby poradni zdrowia psychicznego, regulowany zapotrzebowaniem w danym rejonie. POZP zakłada modernizację istniejących placówek, obejmującą przede wszystkim wydłużenie czasu świadczenia pomo- cy psychiatrycznej oraz zapewnienie pełnej obsady kadrowej. Prognozuje się wzrost liczby poradni dla dzieci i młodzieży, zaleca się by jedna poradnia obsługiwała co najwyżej 250 tysięczną populację. Projekty modernizacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej kładą duży nacisk na rozwój wszelkich form opieki środowiskowej. Wciąż brakuje zespołów leczenia środowiskowego, klubów byłych pacjentów, mieszkań chronionych, zwłaszcza hosteli oraz podmiotów organizujących turnusy rehabilitacyjne. Pośrednie formy opieki psychiatrycznej (oddziały dzienne), rozwijająsię nadal w stopniu niewystarczającym. Zaleca się zwiększenie ich liczby do osiągnięcia minimalnych wskaźników od 2,0 do 3,0 miejsc w oddziałach dla dorosłych oraz od 0,7 do 1,0 w oddziałach dla dzieci i młodzieży przypadających na 10 tysięcy ludności miejskiej. Do ważnych zadań zalicza się także poprawę dostępności i zróżnicowania odwykowej opieki zdrowotnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>