Kto akredytuje?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej sprzed 5 lat o utworzeniu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia CMJ otrzymał zadanie opracowania i wdrożenia systemu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej. Realizując ten obowiązek prowadzone były dotychczasowe prace zarówno przygotowania jak i implementacji akredytacji,

W kolejnej nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej pojawił się art. 18C mówiący o Radzie Akredytacyjnej. Rada będzie przyznawała certyfikat akredytacyjny dla potwierdzenia, że zakład spełnia wymogi akredytacyjne. Rada zostanie powołana w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Prace nad stosownym rozporządzeniem toczą się ale do tej pory nie zostały jeszcze zakończone i Rada Akredytacyjna nie została powołana.

W oparciu o powyższy stan prawny do czasu powołania Rady Akredytacyjnej i przejęcia przez nią tej funkcji akredytację przyznaje i certyfikat akredytacyjny wydaje dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Takie rozwiązanie poprawne z punku widzenia formalnego jest też optymalne merytorycznie gdyż zachowuje ciągłość procedur akredytacyjnych a jednocześnie pozwala nie blokować przygotowanego systemu z powodu opóźniającego się wydania rozporządzenia o Radzie.

Wystąpienie o przeprowadzenie oceny i wydanie certyfikatu szpitale kierują do ośrodka akredytacyjnego, który znajduje się w CMJ. Należy liczyć się z oczekiwaniem w kolejce na przeprowadzenie przeglądu przez wizytatorów z uwagi na wcześniej zgłoszone szpitale.

Ośrodek uzgadnia ze szpitalem termin przeglądu i wysyła wizytatorów, którzy w ciągu 2 do 4 dni w zależności od wielkości szpitala dokonują oceny spełniania standardów. Szpital otrzymuje kopię raportu z wynikami przeglądu. Może wtedy wnieść odwołanie jeżeli uważa te wyniki za niezgodne ze stanem faktycznym w dniach przeglądu. Jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie Ośrodek występuje do Dyrektora CMJ z wnioskiem o przyznanie certyfikatu akredytacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>