Nadzór na praktykami lekarskimi

Kwestie postępowania w sprawach udzielania zezwoleń i wpisu praktyk normuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów (Dz.U. Nr 30, poz, 378), Z kolei wymogi lokalowe i wyposażeniowe odnoszące się do praktyk (co nie dotyczy praktyk wyłącznie na wezwanie) są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254).

Nadzór na praktykami lekarskimi sprawuje właściwa okręgowa rada lekarska. Jest ona, w ramach nadzoru, uprawniona do przeprowadzania czynności kontrolnych (wizytacji pomieszczeń, w których udziela się świadczeń, obserwacji czynności związanych z udzielaniem świadczeń, żądania informacji i udostępniania dokumentacji medycznej) oraz do wydawania zaleceń pokontrolnych. Odpowiednie uprawnienia na obszarze całego kraju posiada Naczelna Rada Lekarska.

Powołana ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do wykonywania tych zawodów i jego form zawiera rozwiązania zbliżone do rozwiązań przyjętych dla lekarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>