Regulacje ł,vhmdaniy w systemie informacyjnym ochrony zdrowia

Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych oparta na ICD-9-CM w wersji wydanej w USA w 1992. Klasyfikacja została po raz pierwszy przetłumaczona i opublikowana w 1995 roku. W roku 1999 wydano II edycję klasyfikacji w niektórych miejscach różniącą się od tej pierwszej. Klasyfikacja używana jest powszechnie od zeszłego roku, szczególnie w:

Więcej

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

Aby w pełni i świadomie korzystać z dobrodziejstw ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), ale także aby nic wpaść na pewnego rodzaju rafy należy znać tę ustawę, ale także zorganizować pracę instytucji, a szczególnie komórek zaopatrzenia i inwestycji tak aby sprzyjać racjonalnemu wykorzystaniu możliwości otwierających się dzięki stosowaniu tej ustawy.

Więcej

Dlaczego akredytacja szpitali?

Gdy rozpoczęto prace nad akredytacją szpital i wkrótce pojawiły się natarczywe sugestie, iż inne formy opieki wrymagają oceny jakości jeszcze bardziej niż szpitale. W szczególności wskazywano na opiekę podstawową jako tą część systemu, która najbardziej wymaga niezbędnych przemian. Zaś zobiektywizowana ocena jakości powinna być elementem jej nowego modelu. Z kolei po ogłoszeniu informacji, iż szpitale mogą zgłaszać wnioski o przyznanie certyfikatu akredytacyjnego napłynęło bardzo dużo próśb od różnych placówek nie-szpilalnych, jak sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, placówki leczenia uzależnień itp.

Więcej

Zestaw głównych kryteriów oceny

Idealnym rozwiązaniem jest tabela plac w której stawki między różnymi stanowiskami nie zazębiają się. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną zasadą, że prace o wyższym stopniu kwalifikacji (złożoności) i odpowiedzialności powinny być wyżej wynagradzane w stosunku do prac wymagających niższych kwalifikacji i odpowiedzialności.

Więcej

Standard komunikacji elektronicznej

Ostatnią omawianą sferą regulacj i jest protokół elektronicznego zapisu komunikatów wymienianych między jednostkami opieki zdrowotnej. Za elektroniczną wymianę dokumentów (EDI) uważa się proces przesyłania standardowo przygotowanych danych, w elektronicznym formacie, pomiędzy systemami partnerów. Komunikacja teleinformatyczna realizowana jest od wielu lat, choć narzędzia do jej realizacji bywały bardzo różne. Głównym problemem były zwykle trudności odczytu danych, formatowanych przez systemy pochodzące od różnych producentów. Z kolei, dane niesfor- matowane, przypominające komunikaty poczty elektronicznej, nie miały cech, które pozwalałyby na automatyczne wczytywanie do właściwych pól bazy odbiorcy.

Więcej

REGULACJE I STANDARDY W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OCHRONY ZDROWIA

Opieka zdrowotna w krajach wysokouprzcmysłowionych, do kategorii których mamy nadzieją należeć, działa w sposób wymagający intensywnej wymiany i obróbki informacji. Pacjenci posiadają prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych o dużej różnorodności, wykonywanych przez wiele różnych podmiotów': lekarzy, szpitali czy przychodni. Jednocześnie kolejne czynności medyczne opierają sią na informacjach o wcześniejszych incydentach zdrowotnych, co ma pozwolić na szybszą i trafniejszą decyzją lekarza, mniejsze koszty diagnostyki i mniejsze ryzyko pominięcia ważnych elementów w procesie diagnozowania.

Więcej

Dystrybucja usług medycznych

Rozumiana jako dostępność tych usług, która może dotyczyć trzech głównych aspektów działania:

– usługi „pierwszej pomocy” – w przypadku których liczą nie systemy organizacji jednostek ratunkowych, szybkość dotarcia do pacjenta, udzielenia mu pomocy i skierowania do dalszego leczenia:

Więcej

Wprowadzenie konkurencyjnych do Kas Chorych instytucji w zakresie PUZ

Przewidywane pozytywne skutki wprowadzenia konkurencyjnych do Kas Chorych instytucji w zakresie PUZ:

Więcej

Systematyczne i ciągłe kształcenie się

Z lektury prezentacji zamieszczonych w tej publikacji widać wyraźnie, że w różnych miejscach i na różnych poziomach rynku zdrowotnego lekarze, menedżerowie, pielęgniarki mają swoje własne, duże i małe sukcesy, recepty na realizację zawodowych umiejętności, ale też w każdej chwili mogą znaleźć się w sytuacji kryzysowej. Po prostu nie ma zysku bez ryzyka. A z drugiej strony błędu nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. A może właśnie jest odwrotnie-to ten kto nic nie robi, popełnia największy błąd, bo przechodzi przez życie zawodowe jak cień i nie zostawia żadnego śladu?

Więcej

BIEŻĄCE BUDŻETOWANIE FINANSOWE W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA CZ. II

Należy jednakże pamiętać, że budżetowanie nic rozwiązuje wszystkich problemów organizacji. Doskonali jedynie zarządzanie nią. Podane cele budżetowania są oceniane elektami. Do bezpośrednich efektów stosowania procedury budżetowania możecie zaliczyć:

Więcej

Podatek rolny

Podatek ten został uregulowany ustawą z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r„ nr 94, poz. 431 z póżn. zm. w 1994 r. i w 1996 r.: ostatnia zm. Dz.U. z 1998 r., nr 108, poz. 681). Jest on w zasadzie podstawowym podatkiem płaconym przez rolników za posiadane grunty gospodarstw rolnych (art. 1 ust. 1 ustawy). Jest podatkiem majątkowym, liniowym i bez progresji, uzależnionym od liczby hektarów przeliczeniowych użytków rolnych i wynosi równowartość 2,5 kwintala (250 kg) żyta obliczoną według średniej ceny za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego na podstawie średnich cen skupu podawanych w komunikatach prezesa GUS.

Więcej

Warunki wykonywania koncesji cz. II

Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Z kolei postępowanie w sprawie o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem wszczyna się wyłącznie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, który wcześniej uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców.

Więcej

Kary za naruszenie dyscypliny finansów

Jeżeli chodzi o naruszenie dyscypliny w zakresie trybów należy wskazać, że podstawowym trybem jest przetarg nieograniczony co wynika żart. 14 ust, 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Odstępstwo jest możliwe tylko w wyspecyfikowanych przypadkach określonych ww. ustawie:

Więcej

Podstawy ewaluacji ekonomicznej

Wszędzie tam gdzie nic jest możliwa lub nic jest pożądana alokacja ograniczonych zasobów w oparciu o mechanizm rynkowy, ewaluacja ekonomiczna może wnieść istotny wkład w usprawnienie procesów decyzyjnych.

Więcej