Strategia wyboru zakresu oferowanych świadczeń medycznych cz. II

Kategoria B zawiera w sobie jednostki organizacyjne cechujące się średnim lub wysokim pułapem inwestycyjnym. Włączenie ich do zakresu oferowanych przez ZOZ świadczeń może następować stopniowo, a na celu ma przede wszystkim dywersyfikację działalności, uzasadnioną ekonomicznie i marketingowo. Proponuję zaliczyć do niej mało rozpowszechnioną poradnię geriatryczną, poradnię medycyny paliatywnej, poradnię alergologiczną, poradnię diabetologiczną łącznie z diabetologicznym oddziałem dziennym, poradnię reumatologiczną oraz poradnię medycyny szkolnej i wieku rozwojowego (Mazowiecka RKCh). W kategorii tej warto zamieścić również jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, których powoływanie realizuje omówioną wcześniej dywersyfikację pionową.

Kategoria C uwzględnia usługi niekontraktowanc w ogóle lub przez nieliczne Kasy Chorych, których realizacja pozostaje w zgodzie z trendami rozwoju szczegółowych dziedzin medycyny oraz wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów. Przykładem może być hospitalizacja domowa (Kujawsko-Pomorska RKCh), realizacja programów terapeutycznych (Branżowa KCh), rozumianych jako cykl jedno lub wielospecjalistycznych, zdefiniowanych świadczeń, udzielanych w określonym czasie w poradniach, pracowniach, ośrodkach dziennego pobytu lub miejscach przebywania chorych. Ofertę ZOZ uatrakcyjnić mogą programy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (Branżowa RKCh, Mazowiecka RKCh), stanowiące zatwierdzony zespół świadczeń kierowanych do pacjentów z określoną jednostką chorobową. Kluczowym celem psychiatrycznych ZOZ powinna stać się organizacja i promocja hosteli. Warto pokusić się o organizację telefonu zaufania.

Kategoria D mimo iż wymieniona na końcu, powinna stanowić istotną składową zakresu działalności ZOZ od chwili jego utworzenia. Obejmuje ona pakiet usług odpłatnych, w tym wymienionych wyżej, których odbiorcami są osoby nieubczpieczone, lub częściej rezygnujące z korzystania z przywilejów ubezpieczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>