Strategia wyboru zakresu oferowanych świadczeń medycznych

Kryteria wyboru zakresu świadczeń realizowanych przez ZOZ, uwzględniać muszą możliwości finansowe imvestora. Niezastąpiona pozostaje ocena popytu na dany rodzaj usług, możliwości kadrowe ZOZ, warunki lokalowe oraz taki dobór zakresu usług, który zapewni ich kompleksowość.

Na potrzeby omawianej strategii, proponuję podział świadczeń na 4 kategorie, kategorię A charakteryzującą się niskim pułapem inwestycyjnym i wysokim priorytetem, kategorię B o średnim i wysokim pułapie inwestycyjnym, kategorię C uwzględniającą usługi, których zakupu nic dokonują jeszcze wszystkie Kasy Chorych oraz kategorię D zawierającą inne świadczenia pełnopłatne. Kategorie A i D powinny zostać uwzględnione w możliwie szerokim zakresie od początku działalności ZOZ, koniecznością wydaje się także sukcesywne uzupełnianie oferty o propozycje zawarte w kategoriach B i C.

Kategoria A obejmuje poradnię psychiatryczną ogólną, realizującą porady lekarskie, porady psychologiczne z psychodiagnostyką, psychoterapię indywidualną i grupowa, wizyty domowe jako interwencje w środowisku oraz interwencje w kryzysie. Ponadto poradnię dla dzieci i młodzieży świadczącą dodatkowo rehabilitację dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz diagnostyczne sesje rodziny. W zależności od przygotowania kadry psychiatrycznej oraz dostępnej bazy diagnostycznej ofertę rozbudować można o poradnię autyzmu, poradnię psychosomatyczną, poradnię seksuologiczną i patologii współżycia. Poradnia leczenia uzależnień udzielać powinna porad psychodiagnostycznych, lekarskich, terapeutycznych, a także zapewnić terapię indywidualną i grupową współuzależnionych. Leczenie uzależnień winno być przeprowadzane w systemie dwu stopniowym, obejmującym intensywny etap terapii uzależnienia (program podstawowy) oraz pogłębiony etap terapii uzależnienia (program zaawansowany). Poradnia psychologiczna udzielać może porad psychologicznych z psychodiagnostyką, przeprowadzać psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną oraz dokonywać psychologicznych interwencji w kryzysie. Do kategorii A zali-

Strategii! iitu esn iii na tynku ambulatoryjnejprrehiatnernej opiekirditneotnej…. czyć należy także poradnię logopedyczną, poradnię neurologiczną oraz porady pracownika socjalnego. Niezwykle ważna z ekonomicznego punktu widzenia jest organizacja psychiatrycznych oddziałów dziennych o profilu ogólnym, leczenia nerwic, geriatrycznym, rehabilitacyjnym oraz odwykowym. Dążenie do całkowitej realizacji wyżej proponowanych świadczeń zapewni ich kompleksowość oraz wysoką atrakcyjność i konkurencyjność podmiotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>