Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku VAT

Podatek należny VAT powstaje przy sprzedaży towarów i usług oraz innych czynności opodatkowanych według stawki podstawowej lub obniżonej. Kwotę należnego podatku VAT ustala się przez pomnożenie podstawy opodatkowania (obrotu netto) z odpowiednią stawką podatkową. (Obszerniejsze uwagi zob. w pracach L. Kamińska: l/AT – nowa jakość podatkowa, Poznań 1993: A. Barankiewicz: Wielka księga praw VAT, część 2. Prawo przedsiębiorcy, Wyd. Infor. Warszawa 1997, nr 6: A. M. Świstowska: Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Warszawa 1998: D. Hys: VAT 99. Komentarz do podatku od towarów i usług, Wyd. Infor. Warszawa 1999: S. Stężewski: Praktyczne rozliczanie podatku VAT, Wyd. Infor. Warszawa 1999: R. Wierzba: Finanse i bankowość a wejście Polski do UE, Wyd. SGH. Warszawa-Pułtusk 1999: W. Sasin: Podatek od towarów i usług VAT, Wyd. Sigma. Skierniewice 2000: Cz. Sławski: Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2000 Biblioteka Podatnika nr 39, Wyd. Zakład Doradztwa i Organizacji. Gorzów Wlkp. 2000: P. Jeżewski: Zwolnienie z VAT podatników rozpoczynających działalność, Serwis VAT, Warszawa 2000, nr 4 oraz J. Zubrzycki: Leksykon VAT 2000, Oficyna Wyd. Unimex. Wrocław 2000 oraz C. Wiesławski, S. Kozłowski: VAT w rolnictwie, Suwałki 2000).

Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku VAT zapoczątkowała proces harmonizacji tego podatku do wymogów Unii Europejskiej. W państwach członkowskich WE podatek ten kształtował się przez wiele lat. Pierwsze wspólne czynności podjęto w 1967 r. Polegały one na zniesieniu wielofazowych podatków kaskadowych zastępując je jednym podatkiem od wartości dodanej.

W dniu 11 kwietnia 1967 r. przyjęte zostały dwie dyrektywy Rady WE. Pierwsza zobowiązywała państwa Wspólnoty do zmiany własnych systemów podatku obrotowego na nowy, druga zaś zdefiniowała proponowany system podatku VAT. Obie dotyczyły państw członkowskich WE oraz państw stowarzyszonych ubiegających się o członkostwo.

W dniu 17 kwietnia 1970 r. Rada WE przyjęła uchwałę mającą na celu zastąpienie dotychczasowych wkładów członkowskich dochodami własnymi. Źródłem dochodów własnych, oprócz ceł, opłat dodatkowych i wyrównawczych pobieranych początkowo z tytułu importu płodów rolnych oraz opłat z tytułu produkcji cukru miał być podatek od wartości dodanej. Część dochodów z tytułu podatku VAT uzyskanego w krajach członkowskich WE była przekazywana do funduszu Wspólnoty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>