Wprowadzenie konkurencyjnych do Kas Chorych instytucji w zakresie PUZ

Przewidywane pozytywne skutki wprowadzenia konkurencyjnych do Kas Chorych instytucji w zakresie PUZ:

– w obliczu konkurencji Kasy Regionalne będą stymulowane do racjonalnych i ekonomicznych zachowań nakierowanych na polepszenie oferty, lepsze zarządzanie środkami ze składek i pozyskiwanie ubezpieczonych np. poprzez zagwarantowanie wyższego standardu usług:

– stworzenie apolitycznej konkurencji daje szansę na ograniczenie politycznego wpływu Rad Kas i Sejmików Wojewódzkich na decyzje w kasach na rzecz działań merytorycznych, racjonalnych ekonomicznie decyzji niezbędnych do utrzymania się na rynku:

– funkcjonowanie w jednym województwie wielu ubezpieczycieli spowoduje spadek roli kas jako kreatora polityki zdrowotnej, oraz jedynego podmiotu „odpowiedzialnego” za utrzymanie wszystkich istniejących zakładów opieki zdrowotnej w województwie. Zmniejszy się presja na kasy aby finansowały całą infrastrukturę, zwiększy się konkurencja miedzy ZOZ-ami o środki na świadczenia zdrowotne. Wzrośnie rola samorządów jako kreatora lokalnej polityki zdrowotnej:

– kilku płatników mających możliwość zakupu świadczeń u najlepszego świadczeniodawcy w naturalny sposób przyspieszy restrukturyzację ZOZ-ów, postawi większe wymagania przed kadrą menedżerską, wymusi poprawę zarządzania oraz działania w kierunku polepszenia jakości świadczeń w placówkach służby zdrowia w konsekwencji prowadząc do wzrostu satysfakcji pacjentów.

Zarządy Kas Chorych często posądzone są dzisiaj o uznaniowy i nie do końca czytelny rozdział środków ubezpieczeniowych na zakupywane usługi medyczne w danych placówkach.

Bardzo dobrym rozwiązaniem znanym w europejskich systemach ubezpieczeniowych rozwiązaniem uniemożliwiającym powstawanie takich zjawisk jest uzupełnienie systemu o nowe, konkurujące z Kasami Chorych instytucje ubezpieczenia zdrowotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>