Zagrożenia realizacji strategii inwestycyjnej w służbie zdrowia

Podczas organizowania i funkcjonowania ZOZ liczyć się trzeba z wieloma trudnościami, których pokonanie wymaga znacznej determinacji i rozwagi w działaniu. Wśród zagrożeń w realizacji strategii inwestycji na rynku ambulatoryjnych, psychiatrycznych usług zdrowotnych ważną pozycję zajmują problemy w kompletowaniu obsady kadrowej, uzyskanie kontraktu z Kasą Chorych, którego wysokość nic zagwarantuje rentowności przedsięwzięcia. Przeszkodą stać się może niski pułap finansowania usług medycznych i opóźnianie dalszych reform służby zdrowia, zwłaszcza wprowadzenia Komercyjnych Kas Chorych oraz ubezpieczeń dodatkowych. Liczyć się trzeba się z powolnym przejmowaniem pacjentów pozostających dotychczas pod opieką innych, funkcjonujących na danym terenie ZOZ. Wiele trudu kosztować może niwelowanie monopolistycznych praktyk stosowanych przez niektóre publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Aby skutecznie zapobiegać negatywnym skutkom przemian w ochronie zdrowia oraz szybko reagować na zmiany korzystne, dużo uwagi poświęcić należy monitorowaniu rynku usług medycznych. Obok klasycznych metod zdobywania informacji poprzez lekturę czasopism poświęconych ochronie zdrowia, uczestnictwo w konferencjach tematycznych organizowanych przykładowo przez Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności w Warszawie, coraz bardziej pomocny staje się menedżerom ZOZ Internet. Za jego pośrednictwem dotrzeć bowiem można do polskojęzycznych zasobów sieciowych poświęconych ochronie zdrowia.

Reasumując należy podkreślić, iż ze względu na różnorodność okoliczności w jakich przychodzi lekarzom świadczyć usługi zdrowotne, nic istnieje uniwersalny plan strategii inwestycyjnej. Każda inicjatywa wymaga bowiem indywidualnej analizy. W powyższym opracowaniu podjęto próbę zakreślenia ogólnych kierunków postępowania, wychodząc naprzeciw słowom Seneki: „Gdy nie wiesz do jakiego portu zmierzasz, pomyślne wiatry nie będą Ci wiały”.

Opieka zdrowotna w liczbach 1998, !999. Informator Statystyczny – Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz WHO Statistical Database 1999, 2 Informacja Ministra Zdrowia dla Sejmowej Komisji Zdrowia na temat przystosowania polityki zdrowotnej Polski i harmonizacji prawa z zakresu ochrony zdrowia do wymogów Unii Europejskiej, listopad 1999 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>