Monthly Archives Styczeń 1970

Podatek rolny

Podatek ten został uregulowany ustawą z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r„ nr 94, poz. 431 z póżn. zm. w 1994 r. i w 1996 r.: ostatnia zm. Dz.U. z 1998 r., nr 108, poz. 681). Jest on w zasadzie podstawowym podatkiem płaconym przez rolników za posiadane grunty gospodarstw rolnych (art. 1 ust. 1 ustawy). Jest podatkiem majątkowym, liniowym i bez progresji, uzależnionym od liczby hektarów przeliczeniowych użytków rolnych i wynosi równowartość 2,5 kwintala (250 kg) żyta obliczoną według średniej ceny za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego na podstawie średnich cen skupu podawanych w komunikatach prezesa GUS.

Więcej

Warunki wykonywania koncesji cz. II

Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Z kolei postępowanie w sprawie o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem wszczyna się wyłącznie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, który wcześniej uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców.

Więcej

Kary za naruszenie dyscypliny finansów

Jeżeli chodzi o naruszenie dyscypliny w zakresie trybów należy wskazać, że podstawowym trybem jest przetarg nieograniczony co wynika żart. 14 ust, 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Odstępstwo jest możliwe tylko w wyspecyfikowanych przypadkach określonych ww. ustawie:

Więcej

Podstawy ewaluacji ekonomicznej

Wszędzie tam gdzie nic jest możliwa lub nic jest pożądana alokacja ograniczonych zasobów w oparciu o mechanizm rynkowy, ewaluacja ekonomiczna może wnieść istotny wkład w usprawnienie procesów decyzyjnych.

Więcej

Idea ograniczania wzrostu kosztów poprzez profilaktykę

Koszty kuratywnej opieki zdrowotnej związane z systemem służby zdrowia nie stanowią jednak całości ponoszonych na ten cel środków. Pełne koszty chorób zawierają w sobie element kosztów pośrednich związanych m.in. z utraconą produktywnością wynikającą z zachorowania, zgonu, dolegliwości, a także koszty zasiłków chorobowych, niewymierne w kategoriach ekonomicznych koszty bólu i cierpienia, jakie wywołuje choroba.

Więcej

Podstawowa opieka zdrowotna – dalszy opis

Z punktu widzenia NZOZ w umowie najmu-dzierżawy publicznego majątku musi być dodatkowa gwarancja kilkuletniego użytkowania. Tylko wtedy pojawia się dla właściciela NZOZ zachęta do inwestowania w zakupy sprzętu, remonty lokalu, budowanie podjazdów dla nicpcłnosprawmych, a może nawet windy, lub chociażby do odkupienia istniejącego dzierżawionego sprzętu. W naszym SPZOZ rozwiązaliśmy to poprzez zapis o 10-letnim wynaj- mie-dzierżawie publicznych zasobów z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z dniem zaprzestania świadczenia usług zdrowotnych w oparciu o przepisy ustawy o PUZ. Właściciel NZOZ ma pewność dziesięcioletniej eksploatacji i bezpiecznego inwestowania pod jednym warunkiem-posiadania umowy z Kasą Chorych, a ja jako dysponent samorządowego „mienia zdrowotnego” zachowuję w imieniu samorządu kontrolą nad baząme- dycznąna wypadek np. pomysłu zamiany dawnego ośrodka zdrowia przez wynajmującego w inny dochodowy interes.

Więcej