Monthly Archives Październik 2015

ZOZ jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy

Jako jednostka organizacyjna, ZOZjest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – odrębnym, w szczególności, od swojego organu założycielskiego, który może być pracodawcą jedynie dla kierownika ZOZ-u.

Więcej

Negocjacyjna sytuacja strategiczna Kas Chorych

Kasy Chorych są monopolistą. Kontrolują masę krytyczną środków na opiekę zdrowotnąo które zabiegają świadczeniodawcy. Miejsce Kas w systemie społecznym nie jest do końca ukształtowane. Płatnik, jakim są Kasy z mocy prawa, nie powinien na przykład formułować polityki zdrowotnej. Nie jest on także rzecznikiem pacjenta, gdyż często jest adresatem jego roszczeń. Czynniki kształtujące styl negocjacyjny Kas Chorych:

Więcej

Kierunki premiowania pracowników

Silniejszy związek między efektami pracy a wysokością premii można uzyskać przez zastosowanie premiowania o charakterze prowizyjnym, gdzie wysokość funduszu zależy od wartości podpisanych umów z Kasą Chorych oraz dodatkowych usług świadczonych odpłatnie. Ta forma może gwarantować np. pracownikom przychodni odpowiednio wyższe premie z tytułu świadczenia usług podstawowej opieki medycznej dla zakładów pracy, z którymi zawarto umowy.

Więcej

Zamawiający

Za równoważne Zamawiający uważa drukarki, które mają certyfikat z autoryzowanego serwisu Hewlett Packard, że drukarki te będą przyjmowane i serwisowane na równi z drukarkami firmowymi.

Więcej

Kto akredytuje?

Zgodnie z treścią Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej sprzed 5 lat o utworzeniu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia CMJ otrzymał zadanie opracowania i wdrożenia systemu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej. Realizując ten obowiązek prowadzone były dotychczasowe prace zarówno przygotowania jak i implementacji akredytacji,

Więcej

ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO CZ. II

Zadania Izby Lekarskiej skierowane są na dwie strony: dla społeczeństwa powinna ona być gwarantem wysokich standardów medycyny i etycznym zabezpieczeniem usług medycznych świadczonych przez lekarzy. Dla środowiska lekarskiego stanowić musi demokratyczne przedstawicielstwo względem społeczeństwa, administracji i polityków. Można się zastanawiać, na ile samorząd lekarski pełni równolegle te dwie role. Wielu bowiem lekarzy chciałoby widzieć Izbę raczej jako swego rodzaju związek zawodowy. _ _

Więcej

Przygotowanie akredytacji w Polsce

Akredytacja szpitali istnieje w wielu krajach na świecie. Wprowadzono ją po raz pierwszy w Sanach Zjednoczonych i z nich rozprzestrzeniła się po świecie. W pierwszym rzędzie do krajów anglosaskich jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia a następnie do innych państw. W Europie pierwsi byli Brytyjczycy i Hiszpanie a właściwie Katalończycy. Obecnie programy akredytacyjne są żywo rozwijane w Holandii, Niemczech, Francji czy Finlandii a przygotowywane w szeregu dalszych.

Więcej

Racjonalność negocjacji

Przez racjonalność rozumiemy podstawowe przekonania o naturze rzeczywistości, oraz najbardziej ogólne kryteria oceny zjawisk, prawidłowości rozumowania i prawomocności podejmowanych decyzji. Jeżeli w określonej ludzkiej zbiorowości panuje pewna wspólnota sposobu myślenia i jego wyników w postaci mentalnych modeli różnych elementów rzeczywistości, to zasadne jest mówienie o wspólnej dla tej zbiorowości racjonalności. Celem negocjacji racjonalnych jest rozwiązywanie wspólnych problemów i załatwianie wspólnych interesów. Im bardziej w negocjacjach obecne są takie elementy jak zaspokajanie potrzeb ego ich uczestników, udowadnianie wyższości czy przewagi jednej ze stron itp., tym bardziej negocjacje odchodzą od racjonalnego modelu. Dotyczy to również interesów organizacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że wiele negocjacji prowadzonych w naszym społeczeństwie nie spełnia tak określonych kryteriów racjonalności. Czy racjonalne są negocjacje pomiędzy świadczeniodawcami a Kasami Chorych? Zgódźmy się na koncepcję ograniczonej racjonalności.

Więcej

Zagrożenia realizacji strategii inwestycyjnej w służbie zdrowia

Podczas organizowania i funkcjonowania ZOZ liczyć się trzeba z wieloma trudnościami, których pokonanie wymaga znacznej determinacji i rozwagi w działaniu. Wśród zagrożeń w realizacji strategii inwestycji na rynku ambulatoryjnych, psychiatrycznych usług zdrowotnych ważną pozycję zajmują problemy w kompletowaniu obsady kadrowej, uzyskanie kontraktu z Kasą Chorych, którego wysokość nic zagwarantuje rentowności przedsięwzięcia. Przeszkodą stać się może niski pułap finansowania usług medycznych i opóźnianie dalszych reform służby zdrowia, zwłaszcza wprowadzenia Komercyjnych Kas Chorych oraz ubezpieczeń dodatkowych. Liczyć się trzeba się z powolnym przejmowaniem pacjentów pozostających dotychczas pod opieką innych, funkcjonujących na danym terenie ZOZ. Wiele trudu kosztować może niwelowanie monopolistycznych praktyk stosowanych przez niektóre publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Więcej

Ramy negocjacyjne

Negocjacje to wielowymiarowe rozwiązywanie problemów. Wymiary negocjacji tworzą ich ramy, w sensie jaki nadaje się temu pojęciu w psychologii poznawczej. N ie są one niczym innym niż zespołem modeli mentalnych. Myślimy w kategoriach na jakie pozwalają nam ramy poznawcze, którymi dysponujemy. Sprowadzanie negocjacji do jednego wymiaru jest fatalne i nie daje żadnego pola manewru. W interesującym nas przypadku chodzi o wymiar strukturalny a konkretnie finansowy i cenę. W praktyce tylko cena decydowała i decyduje o wyniku negocjacji. Powoduje to stały dryf całego SYSTEMU w kierunku materializacji zasady „marne świadczenia zdrowotne za marne pieniądze”.

Więcej

Media a środowisko medyczne

Często spotykam się z opinią panującą w środowisku medycznym, żc w mediach trwa nagonka na lekarzy. Zamiast pokazywać prawdę o trudnym i niewdzięcznym zawodzie, dziennikarze tylko czyhają na błąd, potknięcie i niczym harpie zlatują się na ucztę.

Więcej