Monthly Archives Wrzesień 2017

Podatek od sprzedaży akcji w publicznym obrocie

Jako podatek o charakterze państwowym uregulowany został ustawą z 25 listopada 1993 r. o podatku importowanym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy (Dz.U. nr 123, poz. 551 z późn. zm.).

Więcej

Podatek od środków transportowych – kontynuacja

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek transportowy został zarejestrowany lub wpisany do rejestru. Obowiązek podatkowy wygasa zaś z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wyrejestrowany lub zbyty.

Więcej

Podatek od towarów i usług VAT – kontynuacja

Podatek VAT jest najbardziej powszechnym podatkiem z którym na co dzień spotykają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nie wykonujące działalności gospodarczej. Należy przyjąć, iż podatek ten płacą – w sposób pośredni lub bezpośredni – wszystkie podmioty prawa biorące udział w umowach sprzedaży. Stąd też jest on podatkiem obrotowym wielofazowym, zwyczajnym, pośrednim, rzeczowym, obligatoryjnym i w całości zasilającym budżet państwa. Podatek VAT stanowi istotny składnik cen towarów i usług, które nabywają odbiorcy finalni nie mający prawa do odliczenia podatku zapłaconego we wcześniejszych fazach.

Więcej

Podmiot ubiegający się o koncesję

W myśl ustawy z 1982 r. podmiot prywatny mógł otrzymać koncesję, tylko wówczas, jeśli na podstawie odrębnego zezwolenia prowadził działalność gospodarczą. Przy udzielaniu koncesji stosowano kryteria ekonomiczne. Podstawowymi kryteriami ekonomicznymi były: wartość bezpośredniego eksportu wytworzonych towarów lub świadczonych usług, która powinna stanowić 1/4 własnej produkcji lub usług oraz wartość eksportu, która powinna przekroczyć 1 mld ówczesnych złotych rocznie.

Więcej

Proces wdrażania podatku VAT

Podstawę prawną dla unijnego podatku VAT stanowią przepisy szóstej dyrektywy Rady WE Nr 388/77 uchwalonej 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich Wspólnoty (opublikowanej w Dz.Urz. WE. L 145 13/06/1977 r.). Dokument ten określił pojęcie działalności gospodarczej oraz podmioty – podatników objętych podatkiem VAT, a także ujednolicił podstawę opodatkowania (podstawę wymiaru podatku VAT), jak również wprowadził wspólny system podatku od wartości dodanej oraz zasady ustalania składek i podstawowe zwolnienia.

Więcej

Promesa koncesji i jej rodzaje – kontynuacja

Przepis art. 24 ust. 4 pr. dz. gosp. postanawia, iż w okresie ważności promesy organ koncesyjny nie może odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru obligatoryjnego, a organ koncesyjny może odmówić przedsiębiorcy udzielenia koncesji jeżeli:

Więcej

Prowadzenie rachunkowości przez przedsiębiorcę

Rozliczenia pieniężne i bezgotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami powinny być prowadzone za pośrednictwem banków. Szczegółowy sposób rozliczeń zawiera zarządzenie prezesa N B P z 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków (MP nr 21, poz. 320).

Więcej

Składniki konstrukcji każdego podatku

Mimo znacznej różnorodności podatków w konstrukcji każdego z nich można wyodrębnić określone, stale występujące elementy składające się na tę instytucję. Są one nazywane podstawowymi składnikami konstrukcji każdego podatku. Zalicza się do nich:

Więcej

Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku VAT

Podatek należny VAT powstaje przy sprzedaży towarów i usług oraz innych czynności opodatkowanych według stawki podstawowej lub obniżonej. Kwotę należnego podatku VAT ustala się przez pomnożenie podstawy opodatkowania (obrotu netto) z odpowiednią stawką podatkową. (Obszerniejsze uwagi zob. w pracach L. Kamińska: l/AT – nowa jakość podatkowa, Poznań 1993: A. Barankiewicz: Wielka księga praw VAT, część 2. Prawo przedsiębiorcy, Wyd. Infor. Warszawa 1997, nr 6: A. M. Świstowska: Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, Warszawa 1998: D. Hys: VAT 99. Komentarz do podatku od towarów i usług, Wyd. Infor. Warszawa 1999: S. Stężewski: Praktyczne rozliczanie podatku VAT, Wyd. Infor. Warszawa 1999: R. Wierzba: Finanse i bankowość a wejście Polski do UE, Wyd. SGH. Warszawa-Pułtusk 1999: W. Sasin: Podatek od towarów i usług VAT, Wyd. Sigma. Skierniewice 2000: Cz. Sławski: Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2000 Biblioteka Podatnika nr 39, Wyd. Zakład Doradztwa i Organizacji. Gorzów Wlkp. 2000: P. Jeżewski: Zwolnienie z VAT podatników rozpoczynających działalność, Serwis VAT, Warszawa 2000, nr 4 oraz J. Zubrzycki: Leksykon VAT 2000, Oficyna Wyd. Unimex. Wrocław 2000 oraz C. Wiesławski, S. Kozłowski: VAT w rolnictwie, Suwałki 2000).

Więcej

Współczesna problematyka zasad podatkowych

Z kolei podatkowe zasady gospodarcze, sprowadzają się do wyboru właściwych źródeł opodatkowania i ich nienaruszalności oraz uwzględniają możliwości przerzucalności podatków i ekonomiczne skutki ich wprowadzania.

Więcej