Ryzyko wpisane jest w każdy zawód – oświadczenie o ryzyku zawodowym

Jednym z ważniejszych dokumentów, które uprawniają pracownika do pojęcia pracy, jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy (BHP). Szkolenie to obejmuje przede wszystkim omówienie zachowania się w sytuacjach, które opisano w karcie ryzyka zawodowego, które jest inne i odrębne dla każdego zawodu. Ryzyko zawodowe bowiem dotyczy wszystkich profesji, nawet tych, które mogą wydawać się zupełnie bezpieczne. Czym jest ryzyko zawodowe? Można je określić jako prawdopodobieństwo powstania pewnych niekorzystnych dla zdrowia, a nawet życia zdarzeń, które są skutkiem wykonywania danej pracy. Pierwsze szkolenie BHP powinno obejmować również omówienie, jak można zminimalizować możliwość powstania ryzyka. Profilaktyka dotyczy jednakowo pracowników, jak i pracodawców, gdyż to po ich stronie leży np. wyposażenie w odpowiednią odzież roboczą. W czasie szkolenia pracownicy informowani są również o różnego rodzaju wypadkach, które miały miejsce w czasie wykonywania obowiązków na analogicznym o nich stanowisku pracy. Pracownik zobowiązany jest również podpisać oświadczenie o ryzyku zawodowym, które wraz z potwierdzeniem obytego szkolenia BHP przechowywane jest w jego aktach osobowych. Jest to dowód dla pracodawcy, że osoba zatrudniając sie na danym stanowisku, posiada wiedzę na temat zagrożeń, jakie na nim występują. Wykonanie oceny ryzyka zawodowego, zgodnie z obowiązującym prawem jest obowiązkiem pracodawcy. Może on je wykonać samodzielnie lub zlecić inspektorom BHP, którzy są profesjonalistami w tym obszarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>