Monthly Archives Maj 2015

Przepisy ustaw samorządowych

Należy nadmienić, że niedostatecznie precyzyjnie a wręcz zbyt ogólnikowo sformułowane zostały przepisy ustaw samorządowych: ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku, ustawy o samorządzie powiatowym z 1998 roku i ustawy o samorządnym województwie z 1998 roku. Określone przepisy tych ustaw w lakoniczny sposób nakładają na te samorządy obowiązek działań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wobec powyższego jednostki rzadko podejmują jakiekolwiek działania w tej materii. Należy także nadmienić, że na mocy ustawy o pomocy społecznej z 1991 roku (z późniejszymi zmianami) domy pomocy społecznej przekazane zostały do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i wyłączone z zakresu kompetencji Ministra Zdrowia. Wobec zupełnie innych źródeł i zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i świadczeń z zakresu pomocy społecznej – socjalnych, także innego podporządkowania, mogą się pojawić i przypuszczalnie wystąpią trudności, aby do zespołów realizujących świadczenia pielęgnacyjne włączać pracowników socjalnych, co w istocie wzmocniłoby pozycję tych zespołów i poszerzyło zakres ich czynności. Należy rozważyć możliwości zawarcia odpowiednich porozumień a następnie umów pomiędzy gminami a zespołami pielęgniarek.

Więcej

Stomatologia

Przed prywatyzacją tego sektora największym kłopotem w naszym SPZOZ było niewykonywanie kontraktowych punktów stomatologicznych, częste absencje i brak dyscypliny czasu pracy. Po wprowadzeniu podkon- traktów opłacanych od liczby wykonanych punktów i przejęciem przez stomatologów pomocy stomatologicznych (plus wynajem zasobów) nastąpiła „eksplozja punktów” – nadrobienie zaległości i stałe 100% wykonanie kontraktu z kasa chorych.

Więcej

Koszty działalności profilaktycznej

Koszt utraconego czasu pracy, przeznaczonego na badania profilaktyczne, koszt czasu pracy utraconego w wyniku przeprowadzenia badań profilaktycznych (skierowania na badania dodatkowe lub zwolnienie lekarskie), koszt wynikający z niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku badań profilaktycznych, koszty stałe zapobiegania wypadkom przy pracy, koszty ochrony indywidualnej pracowników (zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć bezpłatną odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej i inne środki ochronne pracownikom zatrudnionym przy pracach narażających ich na uszkodzenie ciała i urazy lub przy innych pracach w warunkach szkodliwych dla zdrowia), koszty modernizacji przeprowadzanych w zakładzie pracy (modernizacje jako konsekwencja badań profilaktycznych lub wizytacji stanowisk pracy i wynikających z nich zaleceń lekarskich, jak również mogą stanowić wynik kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej), koszty szkoleń w zakresie profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy, koszty monitorowania stanowisk pracy, koszty przeniesienia pracownika na inne stanowisko bądź do innej pracy, pozostałe koszty związane z medyczną działalnością profilaktyczną, koszty delegacji pracowników przebywających na badaniach profilaktycznych, koszty badań profilaktycznych, koszty utrzymania pomieszczeń zakładowej służby medycyny pracy, koszty ogrzewania pomieszczeń zakładowej jednostki służby medycyny pracy, koszty energii elektrycznej zużywanej przez jednostkę służby medycyny pracy, koszty wyposażenia me- dycznego jednostki służby medycyny pracy, koszty materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, koszty poniesione w związku z opłatami za usługi medyczne, koszty przejazdu personelu medycznego, koszty obsługi administracyjnej, koszt związany z wynagrodzeniem personelu medycznego, koszt związany z wynagrodzeniami innych komórek organizacyjnych zakładu pracy, współpracujących w zakresie działań profilaktycznych z jednostką służby medycyny pracy.

Więcej

Ochrona zdrowia i reforma z 1999 roku

Instytucje i ludzie obciążeni są przeszłością, która rzutuje na ich wizerunek, zwykle mocniej niż teraźniejszość. Wizerunek polskiej ochrony zdrowia jest kiepski od wielu lat. Zaryzykuję twierdzenie, że nigdy nie był dobry. W PRL publiczna krytyka była bardzo ograniczona więc i służba zdrowia nie była atakowana, ale prywatnie ludzie narzekali i to nie bez przyczyny. Natomiast samoocena środowisk lekarskich była zdecydowanie lepsza niż dziś. Zawód cieszył się szacunkiem i pozwalał na spokojne życie. Demokratyczne przemiany 1989 roku wypuściły „dżina” z butelki. Przez 10 lat padały kolejne tematy tabu dotyczące różnych sfer życia i proces ten po- stępuje nadal. Zainteresowanie mediów różnymi tematami przychodzi falowo i koniunkturalnie.

Więcej

BIEŻĄCE BUDŻETOWANIE FINANSOWE W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA

Budżetowanie jest metodą finansowego planowania działalności jakiejkolwiek organizacji. Planowanie i budżetowanie pociąga za sobą ustawiczne patrzenie w przyszłość. Dzięki temu mogą być dziś podejmowane decyzje, które przyniosą organizacji pożądane wyniki. Metodą budżetowania określa się głównie takie kierunki i sposoby wykorzystania środków finansowych, aby działalność organizacji była jak najbardziej efektywna, tzn. na przykład nie przynosiła strat lub je minimalizowała. Budżetowanie jest szczególnie potrzebne w warunkach zmieniającej się sytuacji w otoczeniu organizacji. Generalnie, budżetowanie pozwala ocenić, jeszcze przed ich podjęciem, decyzje rozwojowe – inwestycyjne, głównie w składniki majątku trwałego i ich skutki. Pozwala również ustalić niezbędne źródła finansowania działalności bieżącej i rozwojowej.

Więcej

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUGI I OBSŁUGI W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Jakość jest pojęciem trudno definiowalnym. Nie sposób opisać jakości definicją, trafną chociaż w 95%! Inaczej postrzegają każdy z nas, inaczej wygląda z punktu widzenia klienta a inaczej z punktu widzenia dostawcy usługi. W służbie zdrowia można rozpatrywać istnienie dwóch głównych jakości: jakości usługi medycznej oraz jakości obsługi klienta. Pierwsza jakość oznacza czy dobrze diagnozujemy, leczymy naszych pacjentów, czy wynik naszych medycznych działań jest zbieżny z nauką i sztuką lekarską. Jest ona często trudna do oceny przez pacjentów z kilku przyczyn, takich jak słaba znajomość zagadnień branży medycznej czy dość długi czas trwania diagnostyki i leczenia nie pozwalający na szybką ocenę efektów. Trudno też ocenić fachowość pracy lekarza czy przychodni po skuteczności leczenia prostych stanów jak przeziębienie czy niestrawność, a z takimi problemami pacjenci zgłaszają się najczęściej.

Więcej

Strategia wyboru zakresu oferowanych świadczeń medycznych cz. II

Kategoria B zawiera w sobie jednostki organizacyjne cechujące się średnim lub wysokim pułapem inwestycyjnym. Włączenie ich do zakresu oferowanych przez ZOZ świadczeń może następować stopniowo, a na celu ma przede wszystkim dywersyfikację działalności, uzasadnioną ekonomicznie i marketingowo. Proponuję zaliczyć do niej mało rozpowszechnioną poradnię geriatryczną, poradnię medycyny paliatywnej, poradnię alergologiczną, poradnię diabetologiczną łącznie z diabetologicznym oddziałem dziennym, poradnię reumatologiczną oraz poradnię medycyny szkolnej i wieku rozwojowego (Mazowiecka RKCh). W kategorii tej warto zamieścić również jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, których powoływanie realizuje omówioną wcześniej dywersyfikację pionową.

Więcej

Strategia wyboru zakresu oferowanych świadczeń medycznych

Kryteria wyboru zakresu świadczeń realizowanych przez ZOZ, uwzględniać muszą możliwości finansowe imvestora. Niezastąpiona pozostaje ocena popytu na dany rodzaj usług, możliwości kadrowe ZOZ, warunki lokalowe oraz taki dobór zakresu usług, który zapewni ich kompleksowość.

Więcej

Polityka kadrowa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Właściwa polityka kadrowa jest kolejnym wyzwaniem dla menadżera ZOZ. Do współpracy poszukiwać trzeba lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji z psychiatrii, z psychiatrii dzieci i młodzieży, ze specjalizacją z seksuologii. Niezwykle cenne są dodatkowe kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie certyfikatów Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Studium Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej oraz pozazawodowe, takie jak mobilności (prawo jazdy, samochód), umiejętność pracy w zespole. Trudności napotyka się z odnalezieniem psychologów klinicznych oraz wykwalifikowanych psychoterapeutów. W podstawowym zespole powinien znaleźć się także specjalista neurolog, pracownik socjalny oraz logopeda. Liczebność i wykształcenie kadry lekarskiej są ściśle zależne od zakresu oferowanych przez podmiot usług.

Więcej

Regulacje ł,vhmdaniy w systemie informacyjnym ochrony zdrowia

Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych oparta na ICD-9-CM w wersji wydanej w USA w 1992. Klasyfikacja została po raz pierwszy przetłumaczona i opublikowana w 1995 roku. W roku 1999 wydano II edycję klasyfikacji w niektórych miejscach różniącą się od tej pierwszej. Klasyfikacja używana jest powszechnie od zeszłego roku, szczególnie w:

Więcej

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

Aby w pełni i świadomie korzystać z dobrodziejstw ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), ale także aby nic wpaść na pewnego rodzaju rafy należy znać tę ustawę, ale także zorganizować pracę instytucji, a szczególnie komórek zaopatrzenia i inwestycji tak aby sprzyjać racjonalnemu wykorzystaniu możliwości otwierających się dzięki stosowaniu tej ustawy.

Więcej

Dlaczego akredytacja szpitali?

Gdy rozpoczęto prace nad akredytacją szpital i wkrótce pojawiły się natarczywe sugestie, iż inne formy opieki wrymagają oceny jakości jeszcze bardziej niż szpitale. W szczególności wskazywano na opiekę podstawową jako tą część systemu, która najbardziej wymaga niezbędnych przemian. Zaś zobiektywizowana ocena jakości powinna być elementem jej nowego modelu. Z kolei po ogłoszeniu informacji, iż szpitale mogą zgłaszać wnioski o przyznanie certyfikatu akredytacyjnego napłynęło bardzo dużo próśb od różnych placówek nie-szpilalnych, jak sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, placówki leczenia uzależnień itp.

Więcej

Zestaw głównych kryteriów oceny

Idealnym rozwiązaniem jest tabela plac w której stawki między różnymi stanowiskami nie zazębiają się. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną zasadą, że prace o wyższym stopniu kwalifikacji (złożoności) i odpowiedzialności powinny być wyżej wynagradzane w stosunku do prac wymagających niższych kwalifikacji i odpowiedzialności.

Więcej

Standard komunikacji elektronicznej

Ostatnią omawianą sferą regulacj i jest protokół elektronicznego zapisu komunikatów wymienianych między jednostkami opieki zdrowotnej. Za elektroniczną wymianę dokumentów (EDI) uważa się proces przesyłania standardowo przygotowanych danych, w elektronicznym formacie, pomiędzy systemami partnerów. Komunikacja teleinformatyczna realizowana jest od wielu lat, choć narzędzia do jej realizacji bywały bardzo różne. Głównym problemem były zwykle trudności odczytu danych, formatowanych przez systemy pochodzące od różnych producentów. Z kolei, dane niesfor- matowane, przypominające komunikaty poczty elektronicznej, nie miały cech, które pozwalałyby na automatyczne wczytywanie do właściwych pól bazy odbiorcy.

Więcej