Monthly Archives Sierpień 2017

Prowadzenie polityki płac w gospodarce rynkowej

W tej sytuacji kierownictwa placówek stają przed dylematem – czy i w jaki sposób reformować system płac? Mając świadomość, że reforma płac, w tym zwłaszcza zmiana relacj i płac miedzy grupami zawodowymi, stanowiskami i pracownikami wymaga dodatkowego zwiększenia środków, ponad poziom oczekiwanych przez pracowników podwyżek, większość placówek nie śpieszy się z modyfikacją zasad wynagradzania, ograniczając się do ustawowego wymogu wprowadzenia regulaminu wynagradzania. W regulaminach powtarza się na ogół zasady zawarte w odpowiednim zarządzeniu Ministra Zdrowia. Powstaje więc pytanie, czy w sytuacji braku środków na wynagrodzenia należy rezygnować z modyfikacji zasad wynagradzania? Otóż pragnę zwrócić uwagę, że kompleksowa restrukturyzacja placówek służby zdrowia nie może pomijać tak ważnej dziedziny jak płace. Przy pomocy płac można również dokonać restrukturyzacji zatrudnienia i podnieść poziom usług medycznych, odpowiednio motywując pracowników. Ponadto z motywacyjnego punktu widzenia system płac powinien umożliwiać pracodawcy uzależnienie plac od kwalifikacji pracy, predyspozycji pracowników i efektów ich pracy, zarówno w placówce bogatej jak i dysponującej mniejszymi środkami. Spłaszczenie płac zawsze demobi- lizuje pracowników bardziej operatywnych, mają on i bowiem własną skalą oceny pracy, nawet jeśli nie stosuje jej pracodawca.

Więcej

Propozycje zakresu działalności ZOZ

Środki finansowe pozyskiwane mogą być także z udzielania świadczenia dla firm i zakładów pracy, takich jak badania profilaktyczne, orzekanie o przydatności do danego zawodu, przeprowadzanie testów psychologicznych. Celowe wydaje się powołanie oddzielnej komórki organizacyjnej, zajmującej się organizacją odpłatnych szkoleń i kursów z zakresu prawidłowego żywienia, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kursów psychologicznych. Działalność tą można połączyć ze sprzedażą materiałów edukacyjnych. Uczestnictwo w programach promocji zdrowia organizowanych przez gminy, powiaty, inicjatywy wojewódzkie lub ogólnopolskie oraz samodzielne podejmowanie takowej działalności dla różnych grup ludności (poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań edukacyjnych) oprócz korzyści finansowych stanowi doskonały sposób upowszechniania ZOZ. Jawi się on wówczas w społeczności lokalnej jako jednostka prężna, dbająca wszechstronnie o dobro pacjentów. Unika się w ten sposób zarzutu naruszania art. !8b ustawy o ZOZ z dnia 30 sierpnia 1991 r., zakazującego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o ZOZ mających znamiona reklamy.

Więcej

Projekty zmian w zakładach opieki zdrowotnej

Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie zdecydowanych działań, zmierzających do uzdrowienia sytuacji. Okoliczności wymuszają likwidację wielu placówek oraz restrukturyzację pozostałych.

Więcej

PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI OCHRONY ZDROWIA CZ. II

Ocena i wybór wniosków zgłaszanych przez samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (zwane dalej SPZOZ-ami ) i ich organy założycielskie dokonywana była w dwóch etapach. W pierwszym etapie ocena i weryfikacja wniosków była dokonywana przez Wojewódzkie Grupy ds. Oceny Wniosków składanych w ramach Programu Działań Wspierających dla Pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej jako Element Restrukturyzacji Zatrudnienia Związany z Reformą Ochrony Zdrowia.

Więcej

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRYWATYZACJI RYNKU ZDROWOTNEGO CZ. II

Typowy, powiatowy zintegrowany SPZOZ, którym kieruję ulega stopniowemu demontażowi zgodnie z kierunkami reformy rynku zdrowotnego. Odbywa się to bez jakichkolwiek dodatkowych „środków pilotażowych”, bez medialnych fanfar, a często bez wiedzy Kasy Chorych, ale dzięki temu podjęte i wdrożone zmiany są realne do zastosowania w każdym innym miejscu. Jedynym cenzorem i opiniodawcą zmian jest lokalny, powiatowy i gminny samorząd, który w mojej opinii powinien teraz i za lat dziesięć zachować kontrolę nad skutkami prywatyzacji systemu zdrowotnego. Zadaniem dyrektora zintegrowanej placówki jest takie wdrożenie zmian, aby w każdym momencie samorząd mógł kontrolować poziom i jakość usług zdrowotnych na swoim terenie, a jednocześnie żeby zostały osiągnięte wszystkie korzyści wynikające z procesu prywatyzacji dużej części sektora zdrowotnego.

Więcej

Polityka Kas Chorych

Niekorzystny system rozliczeń świadczeniodawców z Kasami Chorych i obligatoryjne, natychmiastowe egzekwowanie odsetek za nictcnninowość w sprawozdawczości, paraliżują często bieżącą płynność finansową i dodatkowo pogłębiają i tak już niełatwą sytuację w tej sferze.

Więcej

Podstawowa opieka zdrowotna

Ten sektor rynku zdrowotnego ma w tej chwili najlepsze warunki do tworzenia samodzielnych małych struktur zdrowotnych w oparciu o jedyną stabilną rzecz na rynku zdrowotnym – listą podopiecznych. Lista podopiecznych daje dość mocną gwarancją pozyskiwania dochodów z Kasy Chorych, szczególnie tam gdzie pacjent nie ma wyboru – istnieje tylko jedna placówka zdrowotna lub pojedyncza praktyka lekarsko-pielęgniarska.

Więcej

NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 2000

Po niemal dwóch latach działalności Kas Chorych można pokusić się o w miarę odpowiedzialną refleksję na temat obrazu poznawczego negocjacji pomiędzy przedstawicielami owej instytucji a reprezentantami organizacji i osób, które świadczą usługi zdrowotne. Celem tej refleksji jest wskazanie pewnych możliwości zwiększenia skuteczności procesów negocjowania w interesującym nas kontekście. Inaczej mówiąc pragmatycznym celem tego opracowania jest dostarczenie uczestnikom negocjacji użytecznych wskazówek do zwiększenia własnej szansy na uzyskanie korzystnego wyniku negocjacji.

Więcej

Nadzór na praktykami lekarskimi

Kwestie postępowania w sprawach udzielania zezwoleń i wpisu praktyk normuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów (Dz.U. Nr 30, poz, 378), Z kolei wymogi lokalowe i wyposażeniowe odnoszące się do praktyk (co nie dotyczy praktyk wyłącznie na wezwanie) są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254).

Więcej

MARKETING W SŁUŻBIE ZDROWIA CZ. II

Specyfika marketingu jednostek medycznych polega przede wszystkim na tym, że jest to przede wszystkim jednostka zaufania społecznego, której działania postrzegane są prawie zawsze jako wysoce wiarygodne i rzetelne. Równocześnie każda jednostka zajmująca się ochroną zdrowia znajdu- je się pomiędzy organizacjątypowo niedochodową, a firmą nastawioną na osiąganie zysku. Praktycznie może to powodować pewne sprzeczności – z jednej strony np. prywatnej klinice zależy na pozyskiwaniu pacjentów, z drugiej strony, jako jednostka medyczna powinna prowadzić określone programy profilaktyczne. Sprzeczność polega na wydawałoby się sprzeczności interesów – profesjonalne działania zapobiegawcze, powodują spadek ilości pacjentów, co może skutkować świadczeniem mniejszej ilości usług, co z kolei powoduje spadek dochodów. W pewnym momencie, właściciele takiej kliniki, mogą zacząć się zastanawiać nad celowością programów profilaktycznych, skoro ich np. wysoka skuteczność skutkuje spadkiem pacjentów. Nic zmienia to jednak faktu, że projektowanie i realizacja tego typu projektów jest jednym z istotnych elementów kształtowania działań marketingowych służby zdrowia.

Więcej

Lekarze – kierownicy zakładów

Przekształcenia strukturalne i własnościowe obejmują coraz to nowe i szersze obszary działalności placówek medycznych. Świadczenie usług zdrowotnych, podobnie jak i innych działów gospodarki, zostało poddane prawom wolnego rynku. Wdrażana reforma służby zdrowia wymusza lub w wielu przypadkach już wymusiła na kadrze zarządzającej zmianę stylu kierowania placówką z administrowania na zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik menedżerskich. Dotyczy to zarówno menedżerów samodzielnych Publicznych Zakładów' Opieki Zdrowotnej, jak też lekarzy podejmujących indywidualne lub zespołowe praktyki.

Więcej