Polski podatek VAT

Zasada powszechności podatku ściśle jest związana z jego wielo- fazowością, tzn. stosowaniem podatku VAT w sprzedaży, która występuje we wszystkich fazach obrotu towarem lub usługą. Podatek ten wyklucza także wielokrotność obciążenia oraz pozwala uniknąć pobierania „podatku od podatku”, wyłączając kaskadowe narastanie należności podatkowych i spiętrzenie cen. Ponadto konstrukcja podatkowa z uwagi na przerzucalność tego podatku sprawia, iż stanowi on dogodną formę obciążenia obrotu również z punktu widzenia międzynarodowej wymiany towarowej.

Polski podatek VAT na tle elementów jego konstrukcji i zasad poboru odpowiada modelowi wspólnego podatku od wartości dodanej uregulowanemu w szóstej dyrektywie Rady WE. W polskim podatku przewidziane są: stawka podstawowa – 22%, obowiązująca w odniesieniu do większości towarów i usług: stawka obniżona – 7%, stosowana wobec większości przetworzonych artykułów spożywczych, materiałów budowlanych i robót związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz stawka 0% – stosowana z reguły w eksporcie. W dniu 3 września 2000 r. weszła w życie 3% stawka podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne. Wzrost stawki tego podatku do 22% osiągnęły książki i czasopisma oraz niektóre usługi prawne. Z kolei stawką podstawową (a nie jak obecnie preferencyjną 7%) zostaną objęte również materiały budowlane i wyroby dla dzieci. Podobnie od 1 stycznia 2002 r. stawka podatku VAT na maszyny do produkcji rolnej wzrośnie do 22%, zaś od 1 stycznia 2003 r. usługi kulturalne i dzieła sztuki zostaną objęte stawką 7% zamiast obecnie 0%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>