Podatek od sprzedaży akcji w publicznym obrocie

Jako podatek o charakterze państwowym uregulowany został ustawą z 25 listopada 1993 r. o podatku importowanym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy (Dz.U. nr 123, poz. 551 z późn. zm.).

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary bez względu na to, w jaki sposób trafiły na polski obszar celny. Podatnikami zaś są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na których ciąży obowiązek zapłaty cła. Podstawę opodatkowania podatkiem importowym stanowi wartość celna towaru powiększona o należne cło.

Podatek ten został wprowadzony ustawą z 21 października 1994 r. o tym samym tytule (Dz.U. nr 123, poz. 602 z póżn. zm.). Jest podatkiem państwowym. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest czynność sprzedaży akcji w giełdowym i poza giełdowym (wtórnym) obrocie publicznym z wyjątkiem sprzedaży w pierwszej ofercie publicznej. Podatnikami podatku są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej sprzedające akcje w publicznym obrocie.

Podstawę opodatkowania podatkiem od sprzedaży akcji w publicznym obrocie stanowi łączna cena sprzedawanych akcji, wynikająca z zastosowania ich giełdowego kursu. W przypadku zaś sprzedaży akcji nie notowanych na giełdzie – cena wynikająca z umowy sprzedaży.

Obowiązującą stawkę podatku ustala w drodze rozporządzenia minister finansów. Do pobierania i odliczania podatku zobowiązane są przedsiębiorstwa maklerskie i banki będące płatnikami. Natomiast gdy sprzedaż następuje bez pośrednictwa tych podmiotów – sami podatnicy. W kwestii tej zob. rozporządzenie ministra finansów z 23 lutego 1995 r. w sprawie okresowego zwolnienia z podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie (Dz.U. nr 19, poz. 93).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>