Podatek od towarów i usług VAT – kontynuacja

Podatek VAT jest najbardziej powszechnym podatkiem z którym na co dzień spotykają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nie wykonujące działalności gospodarczej. Należy przyjąć, iż podatek ten płacą – w sposób pośredni lub bezpośredni – wszystkie podmioty prawa biorące udział w umowach sprzedaży. Stąd też jest on podatkiem obrotowym wielofazowym, zwyczajnym, pośrednim, rzeczowym, obligatoryjnym i w całości zasilającym budżet państwa. Podatek VAT stanowi istotny składnik cen towarów i usług, które nabywają odbiorcy finalni nie mający prawa do odliczenia podatku zapłaconego we wcześniejszych fazach.

Cechą charakterystyczną podatku od towarów i usług jest system jego naliczania od wartości netto każdej transakcji, co w praktyce powoduje, że obciążenie podatkowe ponosi w całości ostateczny nabywca (konsument) danego dobra. Podatek ten, u przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT, pozostaje jakby poza ceną oferowanego wyrobu lub usługi.

Podatek VAT obejmuje wszystkie osoby fizyczne (zajmujące się działalnością opodatkowaną tym podatkiem) i osoby prawne (m.in. banki, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółki cywilne i osobowe spółki handlowe), które dokonują sprzedaży towarów i świadczą usługi na terytorium Polski oraz nie korzystają ze zwolnienia. Istota podatku VAT polega więc na powszechności, wielofazowości, potrącalności, prze- rzucalności i neutralności.

Szeroki zakres podatku VAT powoduje, iż jest on w centrum zainteresowania każdego przedsiębiorcy. Zgodnie z obowiązującą zasadą powszechności podatkowi VAT podlega sprzedaż niemal wszystkich towarów i usług oferowanych na polskim rynku. Nie ma przy tym znaczenia czy transakcje te mają charakter inwestycyjny, zaopatrzeniowy czy też konsumpcyjny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>