BIEŻĄCE BUDŻETOWANIE FINANSOWE W PLACÓWCE SŁUŻBY ZDROWIA CZ. II

Należy jednakże pamiętać, że budżetowanie nic rozwiązuje wszystkich problemów organizacji. Doskonali jedynie zarządzanie nią. Podane cele budżetowania są oceniane elektami. Do bezpośrednich efektów stosowania procedury budżetowania możecie zaliczyć:

– oszczędności, a zatem poprawę wyniku finansowego,

– relatywne skrócenie czasu obsługi pacjenta, a przez to wzrost zdolności do świadczenia usług,

– ujawnienie i wykorzystanie rezerw w świadczeniu usług,

– obniżenie wielkości zaangażowanego kapitału,

– możliwości wzrostu wynagrodzeń pracowników.

– Natomiast do pośrednich efektów stosowania budżetowania zalicza się:

– usprawnienie zarządzania,

– bieżące monitorowanie przebiegu procesu świadczenia usług medycznych,

– poprawę rytmiczności i jakości pracy,

– wzrost motywacji pracowników i menedżerów,

– wzrost zaufania kredytodawców i wierzycieli.

Punktem wyjścia sporządzania bieżącego budżetu finansowego jest określenie przewidywanych przyszłych wartości sprzedaży usług medycznych. Dla celów planowania tej sprzedaży wskazane jest przeprowadzenie dwóch rodzajów prognoz. Jedną z nich jest plan prowadzony na podstawie wewnętrznych uwarunkowań podmiotu, przede wszystkim zdolności kadrowych, technicznych i logistycznych w świadczeniu usług. Jeśli nie ma wystarczających środków majątkowych do świadczenia planowanych usług należy już w tym momencie dokonać specyfikacji, w jakie, kiedy i w ile urządzeń należy zainwestować, aby można było zrealizować zakładany poziom sprzedaży usług medycznych. Takie proste ekstrapolowanie trendów ma jedną wadę, a mianowicie nie uwzględnia ryzyka zmian, które mogą mieć miejsce w otoczeniu.

Dlatego wskazane jest sporządzanie prognoz w oparciu o uwarunkowania zewnętrzne. W tym podejściu prognozy Waszej sprzedaży są weryfikowane ze zgłaszanym popytem na usługi medyczne, konkurencją w tym sektorze, sezonowością działania itp.

Plan sprzedaży jest sporządzany najczęściej przy wykorzystaniu metod dość prostych. Budżetowanie sprzedaży usług medycznych przeprowadzamy wg następujących etapów:

– I) ustalamy na podstawie danych historycznych, np. z poprzedniego roku, docelowe przychody ze sprzedaży komercyjnej oraz wpływy z kontraktowania usług w RKCh w najlepszym miesiącu działalności. Przyjmijmy w przykładzie umowną wartość, np. 100 000 zł. Oznacza to, że gdyby nie istniały na rynku warunki ograniczające sprzedaż usług, wówczas sprzedaż roczna mogłaby wynieść I 200 000 zł (12 miesięcy x 100 000 zł):

– 2) następnie na podstawie dotychczasowych zachowań otoczenia określamy zapotrzebowanie na poszczególne usługi medyczne w kolejnych miesiącach:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>