Charakterystyka Serwisu

SIDOZ w obecnym kształcie składa się z pięciu podstawowych części. Biblioteczka internetowa Ochrony Zdrowia czyli uzupełniania na bieżąco, skatalogowana baza linków jednostek współpracujących z Ochroną Zdrowia. Publikacja unikalnych materiałów źródłowych przekazywanych przez przedstawicieli jednostek współtworzących portal S1DOZ.

Codziennie w tym bloku tematycznym wszyscy zainteresowani funkcjonowaniem Ochrony Zdrowia w Polsce mogą znaleźć dziesiątki stron informacji dot. problemów reformy służby zdrowia, projektów aktów prawnych związanych ze służbą zdrowia, rozwiązań służących akredytacji, ścieżek prywatyzacyjnych i wicie innych ciekawych informacji poświęconych tej tematyce.

Internetowej Szkoły dla Menedżerów Ochrony Zdrowia. Program pomocy w nauce języka angielskiego. Jest to specjalna oferta skierowana do użytkowników S1DOZ. Renomowani producenci programów do nauki języka angielskiego dają do dyspozycji dla użytkowników SIDOZ bardzo szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych umożliwiający doskonalenie oraz naukę od podstaw języka angielskiego.

Centrum informacji o Ickach trudnozbywalnych. Funkcjonowanie tego centrum polega na przekazywaniu informacji na linii hurtownie farmaceutyczne – jednostki służby zdrowia w zakresie możliwości przekazania/pozyskania w formie darowizny pełnowartościowych leków, materiałów medycznych i środków opatrunkowych. Dodatkowo w portalu SIDOZ można skorzystać:

– z informacji zawartych w bloku „Giełda pracy”,

– przeczytać najciekawsze artykuły publikowane w ogólnopolskiej prasie z zakresu problematyki związanej z Ochroną Zdrowia,

– zbadać kondycję finansową swojej jednostki korzystając z kalkulatora ekonomicznego,

– podyskutować na interesujące wszystkich tematy o problematyce służby zdrowia,

– porozmawiać z ciekawymi osobami w kawiarence internetowej itp. SIDOZ jest serwisem kodowanym zaś kody są udostępniane tylko pracownikom służby zdrowia. mgr Jerzy Gałuszka

DOŚWIADCZENIA Z WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA SŁUŻBY ZDROWIA

Przełom lat 80-tych i 90-tych to okres burzliwych zmian ustrojowych i gospodarczych wc wszystkich dziedzinach życia. Zmiany systemowe nic ominęły również służby zdrowia, choć ich zakres jest nawet po trzech latach reformy bardzo skromny. W istniejących jednostkach służby zdrowia z trudem przebija się „rynek usług medycznych”, panuje nadal dawny sposób zarządzania i finansowania. Jednak wszystkie cztery reformy w dużym stopniu dotknęły właśnie służbę zdrowia. Wszyscy finansujemy (7,5 punktu z podatku dochodowego) system ochrony zdrowia, który nie jest w stanie służyć pacjentowi. A jednak mimo tak pesymistycznych ocen, jesteśmy świadkami wielu zmian zauważalnych szczególnie z pozycji zawodu informatyka zajmującego się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań między innymi dla szpitali. Wystąpienie pokazuje parę obrazów z życia informatyka – powtarzających się przy każdym wdrożeniu i potwierdzonych doświadczeniami kolegów z innych firm – które mają duży wpływ na zarządzanie informacją. Aspekt techniczny został ograniczony do minimum.

Służba zdrowia z początku lat 90-tych nie musiała martwić się o koszty swojego funkcjonowania. Budżet określał środki finansowe i sposób ich wydatkowania. Dyrektorzy (nie mylić z menedżerami) mieli zapewnić realizację planu, nie martwiąc się konkurencją. Rola informacji w zarządzaniu była znikoma. Wszystko było określone i w dużym stopniu przewidywalne.

Reforma doprowadzając do powstania Kas Chorych – których zasadność istnienia jest często podważana – zburzyła panujący porządek. Konieczność kontraktacji usług przez świadczeniodawców uświadomiła konieczność poznania kosztów prowadzonej działalności. Budżet jednostek służby zdrowia powoli zaczął stawać się czymś o co należy walczyć. Logicznym następstwem było powstanie kadry menedżerskiej służby zdro- wia. Na wiciu uczelniach, stworzono możliwości ukończenia studiów podyplomowych, kształcących menedżerów o takiej specjalności.

DOŚWIADCZENIA Z WDROŻEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA SŁUŻBY ZDROWIA CZ. II

Szpital stał się miejscem, gdzie reforma w największym stopniu wpłynęła i wpływa na przetwarzanie informacji. Informacja przed reformą miała znaczenie tylko w zakresie prowadzonej dokumcntacj i medycznej. Nie rozliczanie świadczonych usług, słabo określone prawa pacjenta powodowały brak konieczności gromadzenia informacji w sposób usystematyzowany. Efektem był brak wiedzy o kosztach a więc i o poziomie cen za usługi medyczne. Po 10 latach od głównych zmian ustrojowych świadomość o kosztach usług jest dalej mizerna, w dalszym ciągu podstawą rozliczenia z Kasą Chorych jest usługa określana nazwą „osobodzień”. Brak jest informacji aby procedura medyczna (np. wycięcie wyrostka robaczkowego) była zdefiniowana w sposób jednoznaczny (przynąj mniej podobny) na terenie całej Polski.

Obecnie pozytywną zmianąjest postrzeganie szpitala jako jednostki biznesowej, z organem założycielskim coraz częściej rozliczającym dyrekcję w sposób podobny do rady nadzorczej kontrolującej działalność spółki kodeksu handlowego. Szpital poddany został prawom konkurencji. Przygotowanie regionalnych programów restrukturyzacji wprowadziło selekcję wśród szpitali doprowadzając już do pierwszych eliminacji pojedynczych szpitali.

Nastąpiła dramatyczna zmiana roli informacji. Uzyskuje ona powoli duże znaczenie jako czynnik zdecydowanie wpływający na funkcjonowanie i byt szpitala. Staje się poszukiwanym towarem, szczególnie przez kadrę menedżerską. Daje możliwość kontrolowania ruchu chorych i monitorowania zabiegów wykonywanych na oddziałach. Zdecydowany wzrost znaczenia informacji sprawia, że jej gromadzenie staje się niezbędne a jej przetwarzanie w sposób zautomatyzowany staje się koniecznością.

Kadra menedżerska szpitali chcąc spełnić wymagania stawiane przez Kasy Chorych widzi w infomiatyce lekarstwo na zdobycie wiedzy o posiadanej informacji. Jednocześnie posiada bardzo skromną wiedzę jak wdrożyć system informatyczny, jak się do tego dobrze przygotować, ile to tak naprawdę kosztuje. Kompletny brak doświadczenia powoduje powielanie i opieranie się na stereotypach i informacjach dotyczących głównie szczątkowych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>