Idea ograniczania wzrostu kosztów poprzez profilaktykę

Koszty kuratywnej opieki zdrowotnej związane z systemem służby zdrowia nie stanowią jednak całości ponoszonych na ten cel środków. Pełne koszty chorób zawierają w sobie element kosztów pośrednich związanych m.in. z utraconą produktywnością wynikającą z zachorowania, zgonu, dolegliwości, a także koszty zasiłków chorobowych, niewymierne w kategoriach ekonomicznych koszty bólu i cierpienia, jakie wywołuje choroba.

Idea ograniczania wzrostu kosztów poprzez profilaktykę zakłada inwestowanie zasobów w osoby aktualnie zdrowe, co może pozwolić na zaoszczędzenie określonych kwot pieniężnych, które zostałyby przeznaczone na lecznictwo w przyszłości. Działania takie posiadają jednak szereg ograniczeń wynikających z niepewności szacowania przyszłych efektów zdrowotnych.

W świetle powyższych uwag, odpowiedź na pytanie czy działania profilaktyczne posiadają wystarczający pozytywny wpływ na ograni- czenie wzrostu kosztów nie może być pozbawiona komentarza o warunkach koniecznych do spełnienia. Prowadząc rozważania w tym zakresie wzbogacone odpowiednimi danymi liczbowymi, stwarza się jedynie możliwość częściowego wyeliminowania elementu niepewności. Podstawowe kwestie, które należy rozstrzygnąć dotyczą określenia zakresu wiedzy jakim dysponujemy i jakim powinniśmy dysponować oraz wykorzystania posiadanych informacji. Zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje należy przede wszystkim precyzyjnie sformułować koncepcję podejścia do zagadnienia. Chodzi tu zwłaszcza o zastosowanie analizy ekonomicznej do oceny skuteczności i efektywności działań z zakresu profilaktyki. Związane jest to z zagadnieniem selekcji tych działań profilaktycznych, które pozwalają w maksymalnie możliwym stopniu skutecznie oddziaływać na zdrowie ludzi w warunkach istniejących ograniczeń finansowych. Każda z wyróżnionych opcji powinna zostać oddzielnie oceniona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>