Kary za naruszenie dyscypliny finansów

Jeżeli chodzi o naruszenie dyscypliny w zakresie trybów należy wskazać, że podstawowym trybem jest przetarg nieograniczony co wynika żart. 14 ust, 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Odstępstwo jest możliwe tylko w wyspecyfikowanych przypadkach określonych ww. ustawie:

– 1) przetarg ograniczony – art. 32,

– 2) przetarg dwustopniowy – art. 54,

– 3) negocjacje z zachowaniem konkurencji – art. 64,

– 4) zapytanie o cenę – art. 68,

– 5) zamówienie z wolnej ręki – art. 71.

Błędy popełniane przez zamawiających najczęściej dotyczą niezrozumienia danej przesłanki i przez to błędnego zastosowania danego trybu. Na koniec należy poinformować Państwa o karach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które są wymienione w art. 147 ustawy: „Art. 147. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

– 1) upomnienie,

– 2) nagana,

– 3) kara pieniężna,

– 4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od roku do 5 lat od dnia uprawomocnienia orzeczenia.

– 2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wynagrodzenia pracowniczego, o którym mowa w art. 140, z zastrzeżeniem ust. 3.

– 3. Jeżeli wynagrodzenie osoby dopuszczającej się naruszenia dyscypliny finansów publicznych, obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należny w roku, w którym czyn popełniono, jest wyższe od wynagrodzenia, o którym mowa w art. 140, karę pieniężną wymierza się w wysokości od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego wyższego wynagrodzenia.

– 4. Karę przewidzianą w ust, 1 pkt 4 wymierza się wyłącznie w przypadkach rażącego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przewidzianego w art. 138 ust. 1 pkt 1,2,4, 5, 7, 9, 11 i 12.

– 5. Ukaranie karą przewidzianą w ust. 1 pkt 4 wyklucza, przez czas okreś lony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość pełnienia funkcji:

– 1) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego,

– 2) członka zarządu,

– 3) skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego,

– 4) kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za wykonywanie budżetu lub planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.”

Poza tym należy również przestrzec kierowników jednostek lub innych przełożonych ir zgodnie z przepisami art. 138 ust. 2 i 3 niewłaściwy nadzór nad podległymi pracownikami jest również traktowany jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

„Art. 138.2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również dopuszczenie przez kierownika jednostki lub innego przełożonego do uszczuplenia wpływów należnych budżetowi państwa lub budżetowi jednostki samorządu terytorialnego wskutek zaniedbań w przedmiocie organizacji pracy i kierowania jednostką.

Kierownik jednostki lub inny przełożony pracownika ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych także w przypadku dopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez zaniedbanie obowiązków w zakresie nadzoru.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>