Koszty działalności profilaktycznej

Koszt utraconego czasu pracy, przeznaczonego na badania profilaktyczne, koszt czasu pracy utraconego w wyniku przeprowadzenia badań profilaktycznych (skierowania na badania dodatkowe lub zwolnienie lekarskie), koszt wynikający z niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku badań profilaktycznych, koszty stałe zapobiegania wypadkom przy pracy, koszty ochrony indywidualnej pracowników (zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć bezpłatną odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej i inne środki ochronne pracownikom zatrudnionym przy pracach narażających ich na uszkodzenie ciała i urazy lub przy innych pracach w warunkach szkodliwych dla zdrowia), koszty modernizacji przeprowadzanych w zakładzie pracy (modernizacje jako konsekwencja badań profilaktycznych lub wizytacji stanowisk pracy i wynikających z nich zaleceń lekarskich, jak również mogą stanowić wynik kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej), koszty szkoleń w zakresie profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy, koszty monitorowania stanowisk pracy, koszty przeniesienia pracownika na inne stanowisko bądź do innej pracy, pozostałe koszty związane z medyczną działalnością profilaktyczną, koszty delegacji pracowników przebywających na badaniach profilaktycznych, koszty badań profilaktycznych, koszty utrzymania pomieszczeń zakładowej służby medycyny pracy, koszty ogrzewania pomieszczeń zakładowej jednostki służby medycyny pracy, koszty energii elektrycznej zużywanej przez jednostkę służby medycyny pracy, koszty wyposażenia me- dycznego jednostki służby medycyny pracy, koszty materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, koszty poniesione w związku z opłatami za usługi medyczne, koszty przejazdu personelu medycznego, koszty obsługi administracyjnej, koszt związany z wynagrodzeniem personelu medycznego, koszt związany z wynagrodzeniami innych komórek organizacyjnych zakładu pracy, współpracujących w zakresie działań profilaktycznych z jednostką służby medycyny pracy.

Koszty mogą zostać uzyskane w postaci kwoty wynikającej wprost z dokumentacji finansowej zakładu pracy albo mogą zostać wyliczone przy pomocy formuły kalkulacyjnej. Kalkulacji podlegają te koszty, których kwot nie można uzyskać bezpośrednio z dokumentacji finansowej zakładu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>