Metoda retrospektywna

Przyjęty przez daną Kasę sposób finansowania świadczeń z jej przychodów w znacznym stopniu wyznacza sposoby zachowywania się jednostek świadczących usługi medyczne. Ekonomika zdrowia określa wiele metod służących finansowaniu wykonywanych świadczeń zdrowotnych (pamiętać należy, że Kasy nie powinny zakupować usług lecz jedynie je finansować).

Do końca 1998 roku szpitale i jednostki podstawowej opieki zdrowotnej finansowane były podmiotowo, tzn. środki finansowe przyznawano na placówki ochrony zdrowia z uwzględnieniem wykonywanych w nich rodzajów działalności medycznej. Reforma służby zdrowia, a zwłaszcza zmiana sposobów finansowania, zmierza w kierunku finansowania przedmiotowego dążąc do korelacji systemu finansowania z rzeczywiście wykonanymi procedurami.

Sposób rozliczeń pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi a płacącymi za nic, funkcjonujący na rynku świadczeń medycznych, zbliżony jest do systemu ubezpieczeniowego, polegającego na tym, że instytucja zwraca dostawcy usług poniesione koszty na podstawie jednej z metod: retrospektywnej lub prospektywnej.

Metoda retrospektywna polega na tym, że dostawca usług otrzymuje od instytucji ubezpieczeniowej środki pokrywające w całości poniesione nakłady. Dostawca jest więc motywowany do świadczenia dużej liczby usług, w celu zwiększenia swoich dochodów. Maksymalizacja ta może nastąpić m.in. poprzez wzrost liczby przyjętych pacjentów czy wykonanych procedur medycznych, w tym badań diagnostycznych.

Wadą jej jest to, żc powoduje inflację poprzez częste i nie zawsze uzasadnione podwyższanie kosztów leczenia (USA, Kanada). System refundacji retrospektywnej nie zachęca do racjonalizacji i efektywności w ordynowaniu świadczeń, gdyż dostawcy są pewni zwrotu kosztów niezależnie od ich wielkości.

Metoda prospektywna polega na tym, żc dostawcom usług refunduje się poniesione koszty na podstawie wstępnych ustalonych cen każdej jednostki usługowej, niezależnie od jej aktualnego poziomu. Jednostką usługową może być dzień pobytu w szpitalu, test diagnostyczny, procedura medyczna czy forma opieki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>