Negocjacyjna sytuacja strategiczna Kas Chorych

Kasy Chorych są monopolistą. Kontrolują masę krytyczną środków na opiekę zdrowotnąo które zabiegają świadczeniodawcy. Miejsce Kas w systemie społecznym nie jest do końca ukształtowane. Płatnik, jakim są Kasy z mocy prawa, nie powinien na przykład formułować polityki zdrowotnej. Nie jest on także rzecznikiem pacjenta, gdyż często jest adresatem jego roszczeń. Czynniki kształtujące styl negocjacyjny Kas Chorych:

– Od strony czynnika ludzkiego wr negocjacjach zachowania zespołów negocjacyjnych Kas kształtuje specyficzna mieszanka wysokiego poczucia mocy i wysokiego poziomu lęku. W takiej atmosferze wyjątkowo łatwo o arogancję lub nawet łamanie zwyczajnych norm współżycia społecznego. Zamiast rozdzielania ludzi od problemów stosuje się zasadę Jesteś częścią mojego problemu”.

– Kasy Chorych mają mozaikową kulturę organizacyjną, której elementy kształtują: „genetyczny” czynnik polityczny, dobór kadry (nie tylko kie- rowniczej) i jej zróżnicowany poziom merytoryczny. Kasy jako organizacja nie mają ani doświadczenia ani tradycji.

W sumie sytuacja strategiczna Kas jest relatywnie komfortowa. Organizacja ta dysponuje szeroką najlepszą alternatywą negocjowanego porozumienia. Negocjatorzy mają dużą swobodę wyboru podmiotu świadczącego usługi zdrowotne. Mogą odwołać się do aprobowanej społecznie misji organizacji. Stan ten jest wzmacniany przez często spotykane niskie morale ich partnerów negocjacyjnych. Diagnoza taka wynika zwłaszcza z ocen owej sytuacji w krótkiej perspektywie czasowej. Wyłaniająca się biurokratyczna i legalistyczna kultura organizacyjna Kas Chorych nie może sprzyjać efektywności ani w sensie ekonomicznym ani sprawnościowym. Negocjowanie nie jest w tym przypadku żadnym wyjątkiem. Osłabienie monopolu niezawodnie spowoduje zasadnicze trudności w spełnianiu nakazanej misji Kas Chorych i konieczność głębokich zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>