Polityka kadrowa Zakładu Opieki Zdrowotnej

Właściwa polityka kadrowa jest kolejnym wyzwaniem dla menadżera ZOZ. Do współpracy poszukiwać trzeba lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji z psychiatrii, z psychiatrii dzieci i młodzieży, ze specjalizacją z seksuologii. Niezwykle cenne są dodatkowe kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie certyfikatów Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Studium Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej oraz pozazawodowe, takie jak mobilności (prawo jazdy, samochód), umiejętność pracy w zespole. Trudności napotyka się z odnalezieniem psychologów klinicznych oraz wykwalifikowanych psychoterapeutów. W podstawowym zespole powinien znaleźć się także specjalista neurolog, pracownik socjalny oraz logopeda. Liczebność i wykształcenie kadry lekarskiej są ściśle zależne od zakresu oferowanych przez podmiot usług.

Sprawność organizacyjną zapewni ZOZ dobrze dobrana kadra pomocnicza, rejestratorki, księgowy, personel pielęgniarski, absolwent promocji zdrowia, zatrudniani wg aktualnych potrzeb.

Pracowników poszukiwać można w pierwszej kolejności na terenie udzielania świadczeń, następnie w innych częściach kraju wykorzystując kontakty osobiste, ogłoszenia w prasie medycznej. Celowe wydaje się stworzenie witryny internetowej informującej o szczegółach oferty, przeszukiwanie sieciowych zasobów informacji o rynku pracy, nawiązanie kontaktu z lekarzami kończącymi specjalizację.

Wysokość wynagrodzenia pracowników powinna być uzależniona od liczby wykonanych świadczeń, objęta jawnym system premiowania. Mając na uwadze niski pułap finansowania świadczeń zdrowotnych przez Kasy Chorych, rozważyć należy stworzenie lekarzom dogodnych warunków do prowadzenia indywidualnych praktyk lekarski, a psychologom umożliwić uzyskanie dodatkowych dochodów z pracy np. w ramach „Centrum Wiedzy Psychologicznej”. Ogromne korzyści odnieść może ZOZ z wczesnego szkolenia kadry w zakresie obsługi użytkowanego oprogramowania komputerowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>