Praktyki indywidualne i grupowe – dalszy opis

Aby wykonywać indywidualną specjalistyczną praktyką lekarską, należy uzyskać zezwolenie właściwej okręgowej rady lekarskiej oraz wpis do rejestru tych praktyk, spełniając, poza wymogami takimi samymi jak w odniesieniu do praktyki indywidualnej, wymóg posiadania specjalizacji w dziedzinie medycyny odpowiadającej wykonywanej praktyce.

Praktyka grupowa lekarzy może być prowadzona tylko w formie spółki prawa cywilnego (art. 50a ust. I ustawy). Do spółki stosują się zatem ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące spółki fart. 860-875)-z uwzględnieniem przepisów ustawy o zawodzie lekarza. Szczególne rozwiązania ustawy – to ograniczenie przedmiotu działalności spółki do udzielania świadczeń zdrowotnych, ograniczenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych do lekarzy – wspólników, spełniających wymogi ustalone dla wykonywania praktyki indywidualnej lub indywidualnej praktyki specjalistycznej. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych – czyli subkontraktowania.

Grupowa praktyka lekarska jest wykonywana – podobnie jak praktyka indywidualna i indywidualna praktyka specjalistyczna – na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwą okręgową radę lekarską oraz wpisu do rejestru, w jej przypadku rejestru grupowych praktyk lekarskich. Zezwolenie i wpis są uzyskiwane zasadniczo po przedstawieniu umowy spółki, listy lekarzy praktyki, dowodu spełnienia przez tych lekarzy warunków ustalonych w ustawie, danych o adresie praktyki, jak również danych o pomieszczeniu, jego wyposażeniu w aparaturę i sprząt medyczny wraz z opinią organu sanitarnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>