PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI OCHRONY ZDROWIA CZ. II

Ocena i wybór wniosków zgłaszanych przez samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (zwane dalej SPZOZ-ami ) i ich organy założycielskie dokonywana była w dwóch etapach. W pierwszym etapie ocena i weryfikacja wniosków była dokonywana przez Wojewódzkie Grupy ds. Oceny Wniosków składanych w ramach Programu Działań Wspierających dla Pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej jako Element Restrukturyzacji Zatrudnienia Związany z Reformą Ochrony Zdrowia.

W 2000 roku rozpoczęto proces tworzenia Regionalnych Programów Restrukturyzacji w ochronie zdrowia, czyli programów obejmujących jednostki ochrony zdrowia z całego województwa. Taki Program Restrukturyzacji powinien otrzymać akceptację samorządów terytorialnych. W szczególności dotyczy to tych jednostek samorządu terytorialnego, które pełnią funkcje organu założycielskiego dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Środki z budżetu państwa w części Ministra Zdrowia w roku 2000 zostaną rozdysponowane głównie na Regionalne Programy Restrukturyzacji, Programy te powinny stymulować pracę nad wieloletnimi planami rozwoju regionalnego w ochronie zdrowia.

Tegoroczna koncepcja realizacji Programu uwzględnia propozycje wielu jednostek i samorządów tak, aby zajmować się kompleksowymi programami restrukturyzacji. Kolejny rok realizacji Programu uwzględnia następujące zadania:

– restrukturyzację szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego:

– remonty, zakup aparatury i sprzętu medycznego pozwalające zakładom na dostosowanie do potrzeb rynku usług medycznych, sprostowanie wymogom fachowym i sanitarnym:

– adaptacje budynków pod nowe zadania:

– koszty odpraw dla zwalnianych pracowników (tzw. „szyhka ścieżka”):

– koszty likwidacji zakładów („szybka ścieżka”).

Regionalne Programy Restrukturyzacji

Nadrzędnym celem Programu jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom, czyli dostępu do usług medycznych wysokiej jakości w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, a także opieki szpitalnej. Na poziomie województw tworzone są Regionalne Programy Restrukturyzacji, które uwzględniają:

– lokalne priorytety w regionalnej polityce zdrowotnej,

– restrukturyzacje jednostek z całego województwa,

– wsparcie procesów prywatyzacji.

Udzielaniem fachowej pomocy w przygotowaniu Regionalnych Programów zajęły się Regionalne Grupy Wsparcia. Zostały one wyłonione w trybie zamówienia publicznego, na wniosek Marszalków Województw, spośród zespołów ekspertów i firm konsultingowych. Zadaniem tych firm było opracowanie projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji z uwzględnieniem lokalnych wskaźników epidemiologicznych, demogralicznych i społeczno-ekonomicznych, a także doradztwo w zakresie restrukturyzacji jak również monitorowanie procesu restrukturyzacji. Partnerami w tworzeniu Regionalnych Programów' Restrukturyzacji są ponadto:

– samorządy lokalne: gminne, powiatowe i wojewódzkie,

– Wojewoda,

– Kasy Chorych i Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

– pracownicy służby zdrowia,

– Minister Zdrowia.

Do udziału w podziale środków dopuszczone są te Regionalne Programy, które spełniają stawiane wymagania:

– 70% środków zostanie przyznanych według algorytmu opracowanego przez Ministra Zdrowia:

– 30% środków zostanie przyznanych w zależności od jakości programu. Jednym z podstawowych kryteriów będzie ilość likwidowanych łóżek. Innym kryterium będzie proporcjonalny udział w programie zakładów opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi są samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny. lek, med. Adam Kozierkiewicz

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>