PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI OCHRONY ZDROWIA

Wdrożenie reformy ochrony zdrowia powoduje istotne zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji zakładów opieki zdrowotnej. Zmiana organizacji i funkcjonowania zakładów wymaga niejednokrotnie poniesienia znacznych nakładów finansowych trudnych do udźwignięcia przez samorządy lokalne.

W związku z wdrożeniem reformy służby zdrowia od 1998 roku budżet państwa przeznaczał środki finansowe na jej realizację. Od 1999 realizowany jest Program Działań Wspierających dla Pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej jako Element Restrukturyzacji Zatrudnienia Związany z Reformą Ochrony Zdrowia przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1999 r. W roku ubiegłym można było uzyskać środki finansowe na:

– 1. restrukturyzację Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej lub ich jednostek organizacyjnych, w tym przekształcenie w zakłady: opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, opieki paliatywno-hospicyjnej nie powodującą wzrostu zatrudn lenia, a dokonaną w oparciu o odpowiednie przemieszczenie pracowników danego zakładu koszty odpraw pieniężnych będące wynikiem wdrożenia reform w ochronie zdrowia przysługujących na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw:

– 2. kontynuację inwestycji, które mają być zakończone do końca 1999 r.:

– 3. przeprowadzenie remontów oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu realizacji programu dostosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do wymagań fachowych i sanitarnych określonych dla jego pomieszczeń i urządzeń, opracowanego na podsta- wie odrębnych przepisów, oraz podniesienia standardu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

– 4. inne zadania niż określone w punkcie 1-4 niezbędne do realizacji zadań wynikających z reform w ochronie zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>