Propozycje zakresu działalności ZOZ

Środki finansowe pozyskiwane mogą być także z udzielania świadczenia dla firm i zakładów pracy, takich jak badania profilaktyczne, orzekanie o przydatności do danego zawodu, przeprowadzanie testów psychologicznych. Celowe wydaje się powołanie oddzielnej komórki organizacyjnej, zajmującej się organizacją odpłatnych szkoleń i kursów z zakresu prawidłowego żywienia, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz kursów psychologicznych. Działalność tą można połączyć ze sprzedażą materiałów edukacyjnych. Uczestnictwo w programach promocji zdrowia organizowanych przez gminy, powiaty, inicjatywy wojewódzkie lub ogólnopolskie oraz samodzielne podejmowanie takowej działalności dla różnych grup ludności (poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań edukacyjnych) oprócz korzyści finansowych stanowi doskonały sposób upowszechniania ZOZ. Jawi się on wówczas w społeczności lokalnej jako jednostka prężna, dbająca wszechstronnie o dobro pacjentów. Unika się w ten sposób zarzutu naruszania art. !8b ustawy o ZOZ z dnia 30 sierpnia 1991 r., zakazującego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o ZOZ mających znamiona reklamy.

Prezentowane propozycje zakresu działalności ZOZ mającharakter ogólny. Szczegółowy zakres usług powinien zostać poddany dyskusji z lekarzami realizującymi świadczenia. W związku ze wzrostem konkurencji na rynku usług zdrowotnych, rosną także oczekiwania pacjentów wobec placówek medycznych. W tabeli poniżej zestawiono listę praktycznych uwag, których realizacja podnosi zadowolenie z udzielonych świadczeń.

W przypadku świadczenia usług medycznych dzieciom, pamiętać należy o odpowiednim wystroju gabinetów, przy udzielaniu porad osobom starszym, o oddaniu należytego szacunku, choćby poprzez pierwszeństwo rejestracji. Miłym zwyczajem staje się telefoniczne przypominanie o terminie umówionej wizyty oraz przesyłanie pacjentom życzeń świątecznych (w oparciu o adresową bazę danych, w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>