Prowadzenie rachunkowości przez przedsiębiorcę

Rozliczenia pieniężne i bezgotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami powinny być prowadzone za pośrednictwem banków. Szczegółowy sposób rozliczeń zawiera zarządzenie prezesa N B P z 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków (MP nr 21, poz. 320).

Banki mogą prowadzić następujące rodzaje rachunków: 1) bieżące, 2) pomocnicze, 3) lokat terminowych, 4) dla rozliczeń zagranicznych i 5) oszczędnościowe (art. 50 ust. 1 prawa bankowego). Wśród wymienionych nie występuje „rachunek podstawowy”, mimo iż nazwa ta pojawiła się wielokrotnie w ustawie – Prawo działalności gospodarczej. Należy przyjąć, że chodzi tu o rachunek bieżący.

Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorcę będącego członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (s.k.o.k.) to może on realizować obowiązki określone w art. 13 ust. 1 pkt 1 – dokonywanie lub przyjmowanie płatności – za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie. Szczegółowe zasady i sposób funkcjonowania tych kas ujmuje ustawa z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. nr 1, poz. 2 z póżn.zm.).

Ostatnim obowiązkiem przedsiębiorcy jest prowadzenie rachunkowości na podstawie ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 21, poz. 591 z póżn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej. W sytuacji powierzenia prowadzenia księgi biuru rachunkowemu podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od zawarcia umowy powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy, podając dokładne dane biura rachunkowego. (Na powyższy temat zob. również rozważania zawarte w opracowaniach P. Bielski: Nowe prawo przedsiębiorców, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 2000: E. Bieniek- Kronkiewicz: Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy, PPH, Warszawa 2000, nr 4: T. Fijałkowski: K.S.H. oraz prawo działalności gospodarczej, Wyd. WGP. Warszawa 2001: M. Michel, M. Paplaczyk, R. Sowiński, A. Wawrzynowicz: Prawo gospodarcze w 2001, „Państwo i Prawo”, Warszawa 2000 r., nr 12 oraz Z. Żaro: Jak założyć i prowadzić własną firmę. Poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających łub kontynuujących działalność gospodarczą, Wyd. SIGMA. Skierniewice 2001).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>