Regulacje ł,vhmdaniy w systemie informacyjnym ochrony zdrowia

Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych oparta na ICD-9-CM w wersji wydanej w USA w 1992. Klasyfikacja została po raz pierwszy przetłumaczona i opublikowana w 1995 roku. W roku 1999 wydano II edycję klasyfikacji w niektórych miejscach różniącą się od tej pierwszej. Klasyfikacja używana jest powszechnie od zeszłego roku, szczególnie w:

– kartach statystycznych leczenia szpitalnego (MZ-Szp-l 1) – w pozycji „procedura”:

– dokumentacji medycznej wewnętrznej oraz drukach rozliczeniowych dla Kas Chorych.

Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych5 została stworzona przez zespół polskich specjalistów z zakresu medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem europejskiej propozycji standardu kodowania badań laboratoryjnych pod nazwą EUCLlDES/OpenLabs, wersji 4.0 z 21.09.1994 r.. Klasyfikacja używana jest w dokumentac j i wewnętrznej jednostek opieki zdrowotnej.

W drugim wydaniu Klasyfikacja składa się z dwóch głównych części: pierwszej zawierającej oznaczenia z zakresu analityki lekarskiej (bez hematologii), hematologii z badaniami układu krzepnięcia, chemii klinicznej oraz toksykologii, oraz drugiej zawierającej badania mikrobiologiczne, pato- morfologiczne, cytologiczne i cytogcnctyczne.

Obie klasyfikacje stanowią uzupełniającą się całość. Wydano je w jednym tomie, mimo, że z dużą pewnością odmienni będą ich użytkownicy. Tym niemniej, by przedstawić całość możliwości kodowania procedur zdecydowano się na wydanie wspólne.

Systemem kodów resortowych zwykło się nazywać zestaw kodów charakteryzujących rodzaje zakładów opieki zdrowotnych oraz ich części i komórek organizacyjnych. W kwietniu b.r. wydano rozporządzenie w sprawie systemu kodów resortowych, które mająrealizować przede wszystkim następujące cele:

– charakteryzować rodzaj i strukturę zakładu opieki zdrowotnej w rejestrach zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez wojewodów:

– charakteryzować rodzaj jednostki opieki zdrowotnej w dokumentacji statystycznej, czyli pozwalać na tworzenie zestawień i analiz pod kątem działalności określonych rodzajów jednostek (np. szpitali klinicznych, wojewódzkich):

– identyfikować rodzaj komórek organizacyjnych wykonujących określone świadczenia na rzecz pacjentów Kas Chorych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>