Standard komunikacji elektronicznej

Ostatnią omawianą sferą regulacj i jest protokół elektronicznego zapisu komunikatów wymienianych między jednostkami opieki zdrowotnej. Za elektroniczną wymianę dokumentów (EDI) uważa się proces przesyłania standardowo przygotowanych danych, w elektronicznym formacie, pomiędzy systemami partnerów. Komunikacja teleinformatyczna realizowana jest od wielu lat, choć narzędzia do jej realizacji bywały bardzo różne. Głównym problemem były zwykle trudności odczytu danych, formatowanych przez systemy pochodzące od różnych producentów. Z kolei, dane niesfor- matowane, przypominające komunikaty poczty elektronicznej, nie miały cech, które pozwalałyby na automatyczne wczytywanie do właściwych pól bazy odbiorcy.

W polskiej opiece zdrowotnej w największym stopniu nastąpiło zastosowano elektroniczną transmisję danych w zakresie Karty Statystycznej Le- czcnia Szpitalnego, w niektórych województwach w kraju. Powodzenie tego eksperymentu zachęciło użytkowników systemu do rozszerzenia zakresu elektronicznej wymiany o dane z lecznictwa ambulatoryjnego, w ramach tzw. rejestru usług zdrowotnych. W dalszym ciągu jednak dostarczycielem formatu danych był producent oprogramowania, tworząc swoisty monopol dla jednostek chcących dokonywać elektronicznej wymiany informacji.

Z uwagi na narastanie zjawiska powstawania lokalnych „standardów” komunikacyjnych, które nic były wzajemnie ze sobą zgodne, podjęto prace nad standardem komunikacyjnym dla celów ochrony zdrowia, w oparciu o powstały standard UN7ED1FACT. Rozważane jest również posługiwanie się uproszczonym i bardziej przystosowanym do współczesnych systemów opartych o graficzne interface’y użytkownika, systemem XML/EDI.

Korzyści ze stosowania standardu w zakresie wymiany między aplikacjami pojawi się wtedy, gdy liczba podmiotów i liczba wykonywanych transakcji będzie odpowiednio duża. Dlatego dopiero masowe zastosowanie standardowych komunikatów w jednostkach opieki zdrowotnej pozwoli na właściwe docenienie korzyści z tego wynikających. W tej chwili jesteśmy na początku tej drogi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>