Standardy akredytacyjne

Standardy te sformułowane są w postaci krótkich zdań oznajmujących stan pożądany. Często towarzyszy im nieco dłuższe wyjaśnienie intencji danego standardu. Podany jest też sposób oceniania czy jest on przez szpital spełniany, czy nic. Dodatkowo podany jest sposób punktowania poszczególnego standardu. Dość często standard główny uzupełniony jest standardami szczegółowymi, które dotykają poszczególnych aspektów standardu głównego.

Standardy podzielono na 15 grup. Jedne z nich dotyczą zagadnień szeroko rozumianego funkcjonowania szpitala i zarządzania nim (Z). Drugie ogniskują uwagę na opiece nad pacjentem (P). Trzecia grupa odnosi się do poszczególnych rodzajów usług świadczonych pacjentowi przez szpital (O). Łącznie jest 130 standardów głównych a łącznie zc szczegółowymi ponad 200. Poniższa tabela ilustruje rozkład standardów w poszczególnych grupach i ich liczebność.

Grupy standardów Standardy główne Łączna liczba standardów z Zarządzanie ogólne (ZO| 14 25 z Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZ) 7 16 z Zarządzanie informacją (Zl) 17 33 z Kontrola zakażeń szpitalnych (Ki) 6 8

Przebieg przeglądu akredytacyjnego podzielony jest na elementy, w czasie których oceniane są poszczególne części funkcjonalne szpitala. Poniższa tabela ilustruje, które grupy standardów są oceniane na etapach pojedynczych elementów procedury wizytacyjnej.

Prowadząc ocenę mamy do dyspozycji trzy podstawowe metody jej dokonywania. Można dokonywać przeglądu istniejącej dokumentacji sprawdzając istnienie lub brak wymaganych dokumentów, ich poprawność i kompletność. W ten sposób kontrolowane mogą być te funkcje, które z natury rzeczy wymagają odpowiedniego odnotowywania w dokumentacji szpitala lub pacjenta. Drugim sposobem jest przeprowadzanie wywiadu. W trakcie przeglądu akredytacyjnego jest to wywiad bezpośredni z osobami zarządzającymi, personelem szpitala i pacjentami. Na początku procedury, po zgłoszeniu chęci uzyskania certyfikatu akredytacyjnego i poddania się ocenie szpital proszony jest o wypełnienie kwestionariusza ankietowego i nadesłanie go do CMJ. Dane tam zawarte nic służą jednak dla oceny akredytacyjnej lecz dla określenia rodzaju zakładu opieki zdrowotnej i tego czy jest odpowiedni do Programu Akredytacji Szpitali.

Trzecim sposobem jest obserwacja bezpośrednia. Ma ona zastosowanie przy wizytacji poszczególnych części szpitala. W tabeli poniżej przedstawiono kiedy wykorzystywane są poszczególne metody oceny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>