Warunki wykonywania koncesji cz. II

Zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Z kolei postępowanie w sprawie o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesjonowaniem wszczyna się wyłącznie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, który wcześniej uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców.

W kwestii wszczęcia postępowania koncesyjnego przepisy odrębnych ustaw nie są jednolite. W obszarach działalności dotyczących budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz rozpowszechniania programów telewizyjnych i radiowych występują w tej mierze dość istotne różnice. Znalazło to wyraz w art. 15 ust. 5 i 6 pr. dz. gosp. w postaci odesłania do monotematycznych aktów normatywnych.

W kwestii udzielenia koncesji na budowę i eksploatację autostrady organ koncesyjny – Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad zaprasza do udziału w kwalifikacji wstępnej zamieszczając ogłoszenie w dziennikach prasowych o zasięgu krajowym. Adresatami zaproszenia są tylko spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce o kapitale zakładowym (akcyjnym) nie mniejszym niż równowartość 10 min euro.

Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, poprzedza ogłoszenie informacji o możliwości uzyskania koncesji i zaproszenie do składania wniosków, rozpatrywanych w toku jednego postępowania. Przepis art. 17 ust. 1 pr. dz. gosp. wyraźnie określa, co powinien zawierać wniosek o udzielenie koncesji. Są to:

– 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu:

– 2) numer w rejestrze przedsiębiorców:

– 3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja. Chodzi tu o dostarczenie organowi koncesyjnemu niezbędnych informacji koniecznych do nabrania przekonania, że wnioskodawca gwarantuje wykonanie działalności objętej koncesją i wreszcie

– 4) informacje określone w przepisach odrębnych ustaw. Stąd też w zależności od rodzaju działalności wymagane dokumenty mogą być różne. Kwestię tę ustawodawca rozstrzygnął w art. 17 ust. 3 upoważniając ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu do określenia, w formie rozporządzenia, dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>