Wyniki analizy działalności profilaktycznej

Wyniki analizy typu koszt-korzyść działalności profilaktycznej w zakładach pracy zaprezentowano w postaci ilorazowego wskaźnika będącego ilorazem zdyskontowanych korzyści w ujęciu finansowym i zdyskontowanych kosztów i różnicowego wskaźnika wynikowego obrazującego korzyści netto.

Ujemny wskaźnik różnicowy wystąpił w 4 zakładach pracy, co oznaczało, iż koszty profilaktyki przewyższyły korzyści. Powody tego były następujące:

– krótki okres działalności (3 lata),

– występowanie wysokich kosztów przy niewielkich narażeniach zawodowych,

– występowanie wysokich kosztów modernizacji i dostosowania stanowisk pracy do wymogów bhp i Państwowej Inspekcji Pracy.

Obliczony wskaźnik ilorazowy odpowiedział na pytanie ile korzyści w wymiarze finansowym uzyskano z I zainwestowanej złotówki. Okazało się, żc zakład nr 12 z 1 PLN zainwestowanej w profilaktyką uzyskał tylko 18 gr korzyści, ale wskaźnik różnicowy w badanych latach nie był najniższy w badanych zakładach pracy. Spośród zakładów, w których wskaźnik różnicowy był dodatni, najwięcej korzyści na jednostkę poniesionych kosztów uzyskał zakład nr ! 1. W badanych latach 1 zł zainwestowana w profilaktyką przyniosła w tym zakładzie 2,72 PLN.

Powyżej 2 PLN korzyści przyniosły też inwestycje w profilaktyką jeszcze w dwóch innych zakładach: nr 9 – 2,30 PLN i nr 10 – 2,57 PLN. Natomiast zakład nr 1, który osiągnął największy wskaźnik różnicowy, uzyskał tylko 1,86 PLN z 1 złotówki zainwestowanej w profilaktyką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>