Zamawiający

Za równoważne Zamawiający uważa drukarki, które mają certyfikat z autoryzowanego serwisu Hewlett Packard, że drukarki te będą przyjmowane i serwisowane na równi z drukarkami firmowymi.

– 2. Wyszczególnienie wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy, ilości, liczby i rodzaju zamawianych dostaw lub usług:

– 1) Zamawiający zastrzega aby każda z drukarek była wyposażona w kabel połączeniowy z komputerem, o długości co najmniej 1,5 m,

– 2) Dostawca ma obowiązek poinstruować pracowników Zamawiającego o sposobach instalacji poszczególnych rodzajów drukarek.

– 3. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych: – Zamawiający może dokonać wyboru tylko jednego rodzaju oferowanych drukarek.

– 4. Określenie terminu wykonania umowy do 15 grudnia 2000 r.

– 5. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

– 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub wypis z rejestru,

– 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 2 u. o z.p. – według wzoru.

– 6. Zamawiający wymaga określenia na każdy rodzaj drukarek tylko jednej ceny zawierającej VAT.

– 7. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

– 1) Dostawca udzieli gwarancji na każdą drukarkę na minimum 2 lata

– 2) Dostawca na własny koszt dostarczy drukarki do Zamawiającego: Placówka, ul. Krakowska 28,00-123 Miejscowość.

– 8. Termin związania ofertą-20 dni od terminu składania ofert.

– 9. Termin wykonania zamówienia – 15 XII 2000 r. i opłacenia faktury – 2 tygodnie po złożeniu faktury.

– 10. Termin składania ofert (tylko w języku polskim) do 26 XI2000 r. godz. 14:00.

– 11. Termin otwarcia ofert 26 XI2000 r. godz. 14:15.

– 12. Miejsce składania i otwarcia ofert: Placówka, ul. Krakowska 28,00-123 Miejscowość, pokój 163.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>