Zamówienie publicznego na dostawę drukarek

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę drukarek:

– 1) 10 szt. HP LJ 1100 lub równoważnych,

– 2) 5 szt. HP LJ 2100 lub równoważnych,

– 3) 2 szt. HP DJ 850c lub równoważnych ja (imię i nazwisko), zamieszkały reprezentując firmę (nazwa firmy) jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze innie firmy oświadczam, że:

– 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 2 pkt I),

– 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 2 pkt 2),

– 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 2 pkt 3),

– 4) nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 2 pkt 4),

– 5) nic podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 19 u. o z.p. (art. 22 ust. 2 pkt 5) co oznacza, że:

– a) firma w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziła szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością (art. 19 ust. 1 pkt I),

– b) w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości (art. 19 ust. I pkt 2),

– c) firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne (art. 19 ust. 1 pkt 3),

– d) żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwa popełnione w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcie korzyści majątkowych (art. 19 ust. 1 pkt 4),

– e) w stosunku do żadnego z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie wszczęło postępowania w sprawie popełnienia przestęp- stępstwa w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne albo innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcie korzyści majątkowych (o ile w stosunku do którejś z wyżej wymienionych osób wszczęto takie postępowanie, zamawiający jest informowany o tym w dołączonym do oświadczenia piśmie) (art. 19 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2),

– 6) na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

– 7) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy je,

– 8) nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna do dnia 15 grudnia 1999 r. (art. 40 ust. 1),

– 9) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zwarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>