ZOZ jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy

Jako jednostka organizacyjna, ZOZjest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – odrębnym, w szczególności, od swojego organu założycielskiego, który może być pracodawcą jedynie dla kierownika ZOZ-u.

Należy podkreślić, bo wciąż zdarzają się nieprawidłowości w tym zakresie, że w obecnym stanie prawnym, po nowelizacji ustawy o ZOZ dokonanej w 1997 r., ZOZ nic może być tożsamym z jakimkolwiek założycielem, np. spółką z o.o. czy fundacją-stanowiąc odrębną jednostkę organizacyjną od podmiotu, który go utworzył (organu założycielskiego).

W rezultacie, nie można się obecnie powoływać na dawniejsze orzecznictwo sądowe, odnoszące się do innego tekstu ustawy – w szczególności na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r. (III CZP 115/95), zgodnie z którą świadczenia zdrowotne mogą być udzielane także przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która – jeżeli taki jest jej przedmiot działalności -jest zarazem ZOZ-em.

Wpisu do rejestru dokonuje się po stwierdzeniu, że ZOZ spełnia wymagania określone w art. 9-11 ustawy o ZOZ, odnoszące się do pomieszczeń i urządzeń, do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz udzielających świadczeń zdrowotnych oraz do statutu. ZOZ-y dzielą się na publiczne i niepubliczne.

Publicznymi ZOZ-ami są ZOZ-y utworzone (w znaczeniu technicznym: organu założycielskiego, a nie znaczeniu historycznym: kto kiedyś założył) przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, Zarząd PKP, wojewodę (lecz tylko w przypadkach określonych w ustawie o Inspekcji Sanitarnej), jak również jednostki samorządu terytorialnego: województwo, powiat i gminę, stosownie do podziału zadań organów założycielskich wynikającego wyłącznie z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (dotyczącego przekazywanych ZOZ-ów, lecz nie tworzenia ich w przyszłości – Dz.U. Nr 141, poz. 941 z późn. zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>