Cofnięcie koncesji – kontynuacja

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 2 pr. dz. gosp., organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres w przypadku, gdy przedsiębiorca:

– a) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji albo z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją. W powyższej sytuacji wyłaniają się podobne problemy, jak przy ocenie kryteriów odmowy udzielenia koncesji. Podstawą rozstrzygnięcia – w ujęcia art. 22 ust. 2 pr. dz. gosp. – jest wynik oceny występujących przesłanek kwalifikowany jako stan faktyczny lub prawny niezgodny z warunkami zawartymi w koncesji albo z odnośnymi przepisami normującymi tę działalność.

Przyczyny cofnięcia lub ograniczenia zakresu koncesji są bardzo różnorodne a przesłanki nie poddają się kryterium oceny w jednakowym stopniu oraz

– b) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawnymi. Pojęcie „rażący” może być rozumiane w znaczeniu kryteriów wartościowania i wymaga zastosowania pewnej skali oraz charakteru rażącego naruszenia warunków. „Rażący” to także: wyraźny, bezsporny lub bardzo duży. Ocenny (niełatwy) charakter mają również występujące w art. 22 ust. 3 pr. dz. gosp. pojęcia: „zagrożenie” lub „ważny interes publiczny”.

Z możliwością cofnięcia koncesji lub zmiany jej zakresu, jak stanowi art. 22 ust. 3 pr. dz. gosp., mamy przede wszystkim do czynienia w sytuacji zagrożenia obronności i bezpieczeństwa państwa lub innego ważnego interesu publicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>