Kiedy należy przeprowadzić interwencje

– STAN ZDROWIA WYMAGAJĄCY OKAZJONALNYCH INTERWENCJI

– 1. Zapewnienie szerokiej dostępności usług (dwuzmianowa praca ZOZ przez 5 lub 6 dni w tygodniu).

– 2. Sprawna rejestracja pacjentów (skrócenie czasu oczekiwania).

– 3. Przygotowywanie przez personel rejestracji indywidualnych harmonogramów wykonywania badań dodatkowych i konsultacji {także w innych placówkach), celem skrócenia czasu trwania procedur diagnostycznych.

– 4. Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zaleceń profilaktycznych (broszury informacyjne opracowane przez zoz oraz ogólnodostępne).

– 5. Przeprowadzanie odpłatnych badań profilaktycznych wymaganych przez pracodawców.

– STAN ZDROWIA WYMAGAJĄCY CZĘSTYCH INTERWENCJI

– 1. Objęcie szczegółowymi programami profilaktycznymi.

– 2. Wdrożenie edukacji pacjenta.

– 3. Szybka ścieżka dostępu do lekarza w przypadku zaostrzenia choroby.

– 4. Szczegółowe informowanie o możliwościach uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, wypełnianie wniosków na leczenie uzdrowiskowe.

– 5. Przeprowadzanie krótkich odwiedzin pacjentów hospitalizowanych, kierowanych do szpitala przez ZOZ.

– NISKI DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE

– 1. Ordynowanie możliwie niedrogich teków.

– 2. Jednostkowy sponsoring firm farmaceutycznych (próbki leków).

– 3. Informowanie o możliwych świadczeniach z pomocy społecznej (etat pracownika socialneao).

– WYSOKI DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE

– 1. Sprawna rejestracja pacjentów.

– 2. Podnoszenie standardu wyposażenia poradni.

– 3. Krótka ścieżka dostępu do specjalistów w tym zachęcanie do korzystania z oferowanych przez ZOZ świadczeń pełnopłat- nych.

– 4. Sprzedaż materiałów profilaktycznych.

– 5. Oferowanie odpłatnej domowej opieki pielęgniarskiej.

– 6. Kreowanie poczucia korzystania z profesjonalnego ZOZ.

Cele główne strategii rozwoju Zakładu Opieki Zdrowotnej

Właściwy rozwój ZOZ wymaga wyznaczenia celów strategicznych uwzględniających specyfikę rynku usług zdrowotnych. Dla placówek o profilu psychiatrycznym, proponuję następujący zakres zadań w perspektywie bliskiej 1-3 lat.

– 1. Przejęcie 50-60% rynku ambulatoryjnych usług psychiatrycznych (główny profil działalności) na terenie powiatu będącego siedzibą jednostki centralnej.

– 2. Wprowadzenie na terenie województwa jednostek psychiatrii środowiskowej (hostele, zespoły interwencji kryzysowych i inne)oraz form opieki pośredniej (oddziały dzienne).

– 3. Wdrożenie hospitalizacji domowej.

– 4. Uruchomienie sieci jednostek POZ.

Powoływanie ich jest odpowiedzią na krajowe tendencje do podnoszenia roli lekarzy rodzinnych, ponadto ma uzasadnienie ekonomicznie. Lekarz rodzinny roztacza opiekę nad około 2,5 tys. grupą pacjentów. Stwarza to dogodne warunki do wychwytywania i kierowania pacjentów na leczenie specjalistyczne oferowane przez ZOZ, zarówno wymagające jak i nie wymagające skierowań.

– 5. Powołanie komercyjnych komórek organizacyjnej np. „CWK – Centrum Wiedzy Psychologicznej” realizujących dywersyfikację działalności ZOZ.

– 6. Uzyskanie roli dominującej w zakresie przeprowadzania programów profilaktycznych i szkoleń na terenie funkcjonowania ZOZ.

– 7. Nawiązanie współpracy ze szkołami w zakresie programów edukacji zdrowotnej i medycyny szkolnej.

– 8. Podejmowanie działań w celu uzyskiwania funduszy pieniężnych w oparciu o Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– 9. Rozpoczęcie inwestycji w ochronę zdrowia na rubieżach województw. Tereny na pograniczu Kas Chorych są niejednokrotnie ubogie w infrastrukturę medyczną, co stanowi dogodne miejsce do inwestycji i ekspansji ZOZ na województwa sąsiednie.

– 10. Stopniowy wzrost udziału usług specjalistycznych innych niż profil główny w ofercie ZOZ na terenie powiatu będącego siedzibą jednostki centralnej oraz jednostek satelitarnych.

– 11. Wykorzystanie preferencyjnych kredytów dla pracowników służby zdrowia sektora niepublicznego (w razie potrzeby). System kredytów preferencyjnych przewidywany jest w ramach realizacji programów restrukturyzacji służby zdrowia.

Proponowany zakres zadań w perspektywie 4-6 letniej zaprezentowano poniżej.

– 1. Zaistnienie na rynku lecznictwa stacjonarnego w wybranych dziedzinach medycyny (oddział psychiatryczny przy szpitalu ogólnym, opieka długoterminowa, hospicyjna, inne wg zapotrzebowania i możliwości).

Z lecznictwem stacjonarnym wiążą się największe nakłady finansowe, inwestycja ta znajduje uzasadnienie ekonomiczne oraz wiedzie do zapewnienia docelowej kompleksowości usług w trzech pionach opieki zdrowotnej POZ / specjalistyka /szpitalnictwo. W oparciu o oddział stacjonarny można rozpocząć szkolenie przyszłej kadry medycznej.

– 2. Rozwój wielospecjalistycznych oddziałów dziennych.

Strategia jest zgodna z preferencjami Kas Chorych oraz faktycznym zapotrzebowaniem na szybką, kompleksową diagnostykę oraz leczenie. Spośród pacjentów hospitalizowanych, wyłonić można liczną grupę nadającą się do leczenia w systemie opieki dziennej.

– 3. Inwestycje w specjalistykę o wysokim standardzie świadczeń i znacznych wymogach.sprzętowych (duże inwestycje).

– 4. Rozważyć nawiązanie współpracy z innymi ZOZ na terenie kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>