MARKETING W SŁUŻBIE ZDROWIA CZ. II

Specyfika marketingu jednostek medycznych polega przede wszystkim na tym, że jest to przede wszystkim jednostka zaufania społecznego, której działania postrzegane są prawie zawsze jako wysoce wiarygodne i rzetelne. Równocześnie każda jednostka zajmująca się ochroną zdrowia znajdu- je się pomiędzy organizacjątypowo niedochodową, a firmą nastawioną na osiąganie zysku. Praktycznie może to powodować pewne sprzeczności – z jednej strony np. prywatnej klinice zależy na pozyskiwaniu pacjentów, z drugiej strony, jako jednostka medyczna powinna prowadzić określone programy profilaktyczne. Sprzeczność polega na wydawałoby się sprzeczności interesów – profesjonalne działania zapobiegawcze, powodują spadek ilości pacjentów, co może skutkować świadczeniem mniejszej ilości usług, co z kolei powoduje spadek dochodów. W pewnym momencie, właściciele takiej kliniki, mogą zacząć się zastanawiać nad celowością programów profilaktycznych, skoro ich np. wysoka skuteczność skutkuje spadkiem pacjentów. Nic zmienia to jednak faktu, że projektowanie i realizacja tego typu projektów jest jednym z istotnych elementów kształtowania działań marketingowych służby zdrowia.

Więcej

Lekarze – kierownicy zakładów

Przekształcenia strukturalne i własnościowe obejmują coraz to nowe i szersze obszary działalności placówek medycznych. Świadczenie usług zdrowotnych, podobnie jak i innych działów gospodarki, zostało poddane prawom wolnego rynku. Wdrażana reforma służby zdrowia wymusza lub w wielu przypadkach już wymusiła na kadrze zarządzającej zmianę stylu kierowania placówką z administrowania na zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik menedżerskich. Dotyczy to zarówno menedżerów samodzielnych Publicznych Zakładów' Opieki Zdrowotnej, jak też lekarzy podejmujących indywidualne lub zespołowe praktyki.

Więcej

Korzyści wynikające z działalności profilaktycznej

Korzyści wynikające z unikniętych kosztów absencji chorobowej i wypadkowej jako rezultat orzeczeń lekarskich po przeprowadzeniu badań profilaktycznych, korzyści wynikające z przeniesienia pracownika lub innych zmian organizacyjnych (I) ograniczania nieobecności nie stanowiącej absencji lub absencji chorobowej i wypadkowej, 2) uniknięcia strat produkcyjnych wynikających ze zmniejszonej wydajności pracy), korzyści wynikające z uniknięcia kosztów wypadków przy pracy, korzyści związane z uniknięciem strat czasu pracy, które mogłyby powstać na skutek zaniechania badań profilaktycznych, oszczędności czasu pracy komórek organizacyjnych zakładu pracy współpracujących w zakresie działalności profilaktycznej z jednostkami służby medycyny pracy, uniknięte wypłaty odszkodowań, ograniczenie kosztów badań profilaktycznych w wyniku ograniczenia fluktuacji załogi, korzyści wynikające z uniknięcia kar sankcyjnych płaconych przez pracodawcę za naruszenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, korzyści podlegają wartościowaniu polegającym na określeniu korzyści w pierwszej kolejności w jednostkach naturalnych, a następnie określeniu ich wartości w jednostkach pieniężnych.

Więcej

Dokumentacja cen transferowych lublin – więcej informacji

Dokumentacja cen transferowych musi być prowadzona solidnie oraz gromadzona. Przepisy jasno precyzują taką potrzebę, a firmy muszą gromadzić wszelkie dokumenty. Obowiązek sporządzania i gromadzenia dokumentacji spada przeważnie na główną księgową. Ona musi gromadzić dokumenty i na nich bazować. Klienci wiedzą o tym, a poza tym wszelkie organa kontrolne przychodzą do firmy i proszą o udostępnienie tego rodzaju dokumentów. Na pewno niejedna firma taką dokumentację prowwadzi. Wpina je w segregatory oraz udostępnia zawsze na życzenie. Wysoka jakość dokumentacji jest konieczna. Nie mogą być popełniane błędy, nie wolno prowadzić dokumentacji w sposób niedbały. Dokumentacja jest przydatna w celach podatkowych oraz wszelkich finansowych...

Więcej

Wniosek o spadek to jest to

Wniosek o spadek pozwala uzyskać pieniądze. Gdy umrze osoba, z którą jesteśmy spokrewnieni, a nie było testamentu to wówczas można złożyć wniosek o spadek czy też Wniosek o ustalenie spadku jest koniecznością. Prawnik pomoże spisać taki wniosek i pomoże klientom w otrzymaniu informacji w tej sprawie. Nie uczyni tego nieodpłatnie, lecz za pieniądze. Można taki wniosek sporządzić, złożyć go i poczuć się prawie już właścicielem spadku.

Więcej

Komunikacja marketingowa – dalszy opis

Państwowe i niepaństwowe jednostki służby zdrowia, powinny zwrócić baczniejszą uwagę na możliwości, jakie daje im kształtowanie polityki marketingowej. Są to bowiem sprawdzone narzędzia, których nadrzędnym celem jest wsparcie nic tylko sprzedaży usług, ale zapewnienie określonych rozwiązań systemowych. Podstawową cechą tych działań jest przede wszystkim wspólna koordynacja – nie da się bowiem efektywnie ich realizować bez spójnej koncepcji, określonych celów czy środków przeznaczonych na ten cel. Jednak to co wydaje się najważniejsze – to zmiana mentalności w postrzeganiu form wsparcia sprzedaży usług medycznych oraz solidny rozwój wiedzy z tego zakresu, ukierunkowany na decydentów.

Więcej

Kodeks spółek handlowych

Wszystkie osoby samodzielnie wykonujące zawód w sposób stały staną się w rezultacie „przedsiębiorcami”, przy czym można przyjąć, że będą one musiały być wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Więcej

Kiedy należy przeprowadzić interwencje

– STAN ZDROWIA WYMAGAJĄCY OKAZJONALNYCH INTERWENCJI

– 1. Zapewnienie szerokiej dostępności usług (dwuzmianowa praca ZOZ przez 5 lub 6 dni w tygodniu).

Więcej

Jednolite zakresy danych

Dla efektywnej wymiany danych z rekordu pacjenta konieczne jest ustalenie minimalnych wymagań co do zakresu i formatu danych, jakie gromadzone i wymieniane są w systemach medycznych. W obszarze dotychczasowych regulacji zakresu danych znalazły się:

Więcej

Jak wykorzystywać akredytację?

Akredytacja jest jedynym kompleksowym systemem oceny jakości szpitala dostępnym w Polsce. Na świecie istnieją systemy w pewnym sensie alternatywne, które jednak ze względu na bardzo małe rozprzestrzenienie nie stanowią istotnej konkurencji. Tak jest np. z Europejską Nagrodą Jakości. Nowy płatnik jakim w naszym kraju stała się od niedawna Kasa Chorych niewątpliwie bardzo potrzebuje miernika jakości przy kontraktowaniu świadczeń szpitalnych. Należy oczekiwać, iż będzie on racjonalnie wykorzystywał to narzędzie stosownie modyfikując stawki dla szpitali akredytowanych a same akredytowane szpitale będą starały się jak najskuteczniej wykorzystać posiadany atut.

Więcej

Funkcje reprezentatywne Izby Lekarskiej

Pomimo tych wszystkich powiązań, Izba jest niezależna od rządu, a kontrola państwa polega jedynie na sprawdzaniu, czy Izba wypełnia prawo. Wszystkie kwestie natury medycznej i zawodowej rozpatrywane powinny być na poziomie samorządowym. Jednak na polu politycznym Izba jest najbardziej dostrzegalna z powodu pełnienia funkcji reprezentacyjnych:

Więcej

Fundamentalna zmiana organizacji polskiego rynku zdrowotnego

W ostatnim dziesięcioleciu na polskim rynku edukacyjnym ukształtował się trzystopniowy model szkoleń menedżerów opieki zdrowotnej: długo-, średnio- i krótkoterminowych. Do tych ostatnich należy zaliczyć tematyczne konferencje, na których podejmowane są tematy gorące, aktualne i prezentowane są praktyczne rozwiązania różnorodnych problemów organizacji rynku zdrowotnego. Efektem dobrze zorganizowanej i wartościowej merytorycznie konferencji powinna być zbiorcza publikacja, poszerzająca maksymalnie krąg odbiorców. Dlatego bardzo się cieszę, że niniejsza publikacja powstaje i mam nadzieję, pomoże koleżankom i kolegom menedżerom we wszystkich placówkach zdrowotnych w dostosowywaniu się do nie zawsze przewidywalnych reguł gry na rynku zdrowotnym.

Więcej

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ A DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG MEDYCZNYCH CZ. II

Kontraktując świadczenia zdrowotne Kasy stosują przepisy ustawy o Powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia o konkursie ofert i poruszają się w ramach symulowanego budżetu opartego na przewidywanym poziomie ściągalności składki i przewidywanej liczbie ubezpieczonych w poszczególnych Kasach. Szczególnie ten ostatni element w znacznym stopniu rzutuje na kłopoty świadczeniodawców usług.

Więcej

Finansowanie świadczeń a dostępność do usług medycznych cz. II

System ten ma swoich naśladowców europejskich. W roku 1982 Minister Zdrowia Francji przywiózł dokumentację dotyczącą tego systemu i rozpoczęto prace nad jego dostosowaniem do warunków francuskich. Nowym systemem rozliczeń objęte zostały wszystkie szpitale w 1995 roku, a system przyjął nazwę Gl IM – grupcs Homogenes de Malades.

Więcej