Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada redukcję roli opieki szpitalnej, liczniejsza grupa pacjentów objęta zostanie opieką środowiskową i pośrednią. Poprawę dostępności do stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych uzyskać należy poprzez organizowanie oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych. Uznano za celowe zwiększenie ich liczby do osiągnięcia wskaźnika co najmniej 5 łóżek na 10 tys. ludności, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby łóżek w dużych szpitalach psychiatrycznych (do 500-700). Odległość miejsca zamieszkania pacjenta od oddziału całodobowego nie powinna przekraczać 1 godziny podróży. Powyższy model opieki szpitalnej zalecany jest przez Światową Organizację Zdrowia.

Bardzo istotnym z punktu widzenia inwestorów na rynku psychiatrycznej opieki zdrowotnej jest fakt dostrzegania w kraju (Narodowy Program Zdrowia-NPZ) oraz zagranicą (zalecenia Unii Europejskiej) rosnącej roli profilaktyki zdrowotnej. Cel operacyjny nr 7 NPZ zakreśla ogólne kierunki postępowania, mające na celu promocję zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych. Cele operacyjne 4 i 5 nastawione są na zmniejszenie i zmianę struktury spożycia alkoholu, ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz minimalizację spowodowanych nimi szkód zdrowotnych. UE kładzie duży nacisk na wdrażanie programów profilaktycznych, w tym zwalczanie uzależnień lekowych i narkomanii (Traktat w Maastricht, Traktat w Amsterdamie). Powyższe interpretować trzeba jako zwiastun rozszerzania się niepopularnego i niezagospodarowanego dotychczas rynku promocji zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>