Współczesna problematyka zasad podatkowych

Z kolei podatkowe zasady gospodarcze, sprowadzają się do wyboru właściwych źródeł opodatkowania i ich nienaruszalności oraz uwzględniają możliwości przerzucalności podatków i ekonomiczne skutki ich wprowadzania.

Natomiast zasady sprawiedliwości społecznej obejmują powszechność i równość opodatkowania, a zasady techniki podatkowej uwzględniają pewność, dogodność i taniość oraz prostotę opodatkowania.

Charakteryzując współczesną problematykę zasad podatkowych należy zwrócić uwagę na zjawisko podwójnego opodatkowania, które występuje w sytuacji równoczesnego opodatkowania źródeł dochodu (majątku) podatnika przez państwo jego rezydencji (stałego zamieszkania lub siedziby) i państwo, w którym znajduje się to źródło dochodu. W celu uniknięcia tego zjawiska poszczególne państwa, w tym kraje członkowskie Unii Europejskiej i stowarzyszone z nią, zawierają umowy międzynarodowe o zapobieganiu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła ponad 50 dwustronnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku, w tym m.in. z państwami sąsiadującymi z Polską i członkami UE oraz USA, Kanadą, Chinami, Indiami i Australią.

Inną zasadą dotyczącą podatków pośrednich (np. VAT) jest zasada terytorialności. Określa ona, iż podatki te powinny obciążać wyłącznie wydatki konsumpcyjne danego kraju, czyli sprzedaż towarów i usług poza granice terytorialne państwa nie powinna być obciążona podatkami pośrednimi obowiązującymi w kraju eksportera, zaś importer powinien być opodatkowany zgodnie z zasadami właściwymi dla towarów krajowych.

W doktrynie państw członkowskich Unii Europejskiej zainteresowanie podatkami sprowadza się do badania ich roli, jaką pełnią w mechaniźmie działalności gospodarczej, tj. bada się współzależności między podatkami (terminami ich płatności) a cenami, kosztami i płacami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>